Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2015 / Wrzesień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2015 / Wrzesień

Konrad Ziemianin, Paweł Brzuszek, Tomasz Słoczyński: Oil and Gas Institute - National Research Insti-tute
Leszek Jankowski: Polish Geological Institute - National Research Institute, Carpathian Branch in Cracow
Dispersed organic matter in shales from Menilite Beds within Polish Outer Carpathians - preliminary diagnosis
Rozproszona materia organiczna w łupkach z warstw menilitowych Karpat Zewnętrznych - wstępna charakterystyka
Piotr S. Dziadzio: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Śródmenilitowe piaskowce magdaleńskie jako przykład płytkowodnej sedymentacji deltowej w Karpatach
The Magdalena Sand-stone (Menilite Beds) - an example of shoal-water deltaic sedimentation in the Carpathians
Krzysztof Sowiżdżał, Tomasz Słoczyński, Irena Matyasik, Marek Stadtmüller: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Analiza paleozoicznego systemu naftowego w strefie brzeżnej nasunięcia Karpat fliszowych
Analysis of Paleozoic petroleum system in the marginal zone of the Carpathian flysch overlap
Łukasz Kaczmarek: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Grzegorz Machowski: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Michał Maksimczuk, Tomasz Wejrza-nowski: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
Strukturalna analiza mioceńskich piaskowców z zapadliska przedkarpackiego za pomocą wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej
The use of high-resolution X-ray computed microtomography in the structural analysis of the Miocene sandstones of the Carpathian Foredeep
Michał Kępiński: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
Zastosowanie modelowania niejawnego do budowy przestrzennych modeli geologicznych na przykładzie rejonu Jaślisk (Karpaty zewnętrzne - Beskid Niski)
The use of implicit modeling to build three-dimensional geological models based on the example within the Jaśliska area (Outer Carpathians, Beskid Niski Mts.)
Marta Rauch: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
Powstawanie utworów chaotycznych związanych z nasunięciami, w świetle wyników modelowania analogowego
Formation of chaotic complexes associated with overthrusts, on the basis of analog modelling results
Jaromir Probulski, Andrzej Maksym: Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG SA
Metodyczne podstawy budowania synergicznego pola prędkości dla głębokich badań sejsmicznych w aspekcie interpretacji geolo-gicznej w części karpackiej profilu transkarpackiego - POLCRUST
Methodology of building a synergetic velocity model for deep seismic surveys in terms of geological interpretation in parts of the Carpathian Profile - POLCRUST
Michał Stefaniuk, Adam Cygal: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Marek Sada, Anna Kret, Grzegorz Lewiński: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o.
Złoże ropy naftowej Wańkowa w interpretacji danych elektromagnetycznych
The "Wańkowa" oilfield in electromagnetic data interpretation
Michał Stefaniuk, Magdalena Krzysztofik, Adam Cygal: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Model złoża ropy naftowej Łodyna i jego otoczenia w interpretacji danych elektromagnetycznych
Model of the Lodyna oilfield and its vicinity interpreted on the basis of electromagnetic data
Michał Stefaniuk, Adam Cygal, Magdalena Krzysztofik: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Marek Sada, Elżbieta Maj: Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych Sp. z o.o., Warszawa
Zastosowanie metod elektromagnetycznych w rozpoznawaniu pułapek naftowych w płytkich strukturach fliszowych
Applications of electromagnetic methods in the exploration of petroleum traps in shallow-buried flysch structures

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl