Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Styczeń

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Styczeń

Jolanta Klaja, Lidia Dudek: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Geological interpretation of spectral gamma ray (SGR) logging in selected boreholes
Geologiczna interpretacja spektrometrycznego profilowania gamma (sPG) w profilach wybranych otworów wiertniczych
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Oil and Gas Institute – National Research Institute
A modified concept for carrying out and interpretation of multi-rate gas well deliverability testing, using flow rate control choke
Zmodyfikowany sposób przeprowadzania i interpretacji wyników wielocyklowego testu produkcyjnego odwiertu gazowego
Rafał Moska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Metody geofizyki otworowej i ich wykorzystanie w projektowaniu i przygotowaniu technologii zabiegów hydraulicznego szczelinowania
Well logging methods and their application in the design and preparation of hydraulic fracturing treatment
Andrzej Paliński: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania
Opcje rzeczywiste w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie budowy podziemnego magazynu gazu
Real options in investments decision making on the example of the construction of an underground gas storage
Andrzej Dietrich: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Migracja gazu związana z nieszczelnością dystrybucyjnej sieci gazowej
Gas migration related to leakage of the gas distribution network
Leszek Ziemiański, Anna Duda, Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Jarosław Markowski, Agnieszka Wieczorek, Aleksander Kopydłowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie spektrometrii rentgenowskiej do oceny sposobu dozowania dodatków modyfikujących proces spalania paliw biogennych
The use of X-ray spectrometry for the assessment of a dispensing method for additives modifying the combustion of biogenic fuels
Rafał Kozdrach: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ wymuszeń mechanicznych na zmianę właściwości tribologicznych smarów plastycznych wytworzonych na bazie mineralnej
The influence of mechanical forces on the change of the tribological properties of mineral-based lubricating greases
Jakub Badowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Usługi sieciowe jako narzędzie do nowoczesnego i bezpiecznego udostępniania usług obliczeniowych i badawczych
Web Services as a tool for innovative and secure sharing of computing and research services

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl