Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Październik

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Październik

Piotr Such, Renata Cicha-Szot, Lidia Dudek: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Fluid flow through nanopore space: discussion and proposition of a model for Polish shales
Przepływ płynów przez nanoprzestrzeń porową: dyskusja i propozycja modelu adekwatnego do warunków polskich
Marek Janiga, Wojciech Bieleń: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zmiany składu chemicznego i izotopowego (inwersja) metanu, etanu i propanu na przykładzie gazów z formacji łupkowych Barnett (basen Fort Worth) oraz Fayetteville (basen Arkoma)
Methane, ethane and propane chemical and isotopic composition changes (inversion) in natural gases from Barnett and Fayetteville shale plays
Irena Gąsior, Rafał Skupio, Anna Przelaskowska, Mateusz Orzechowski, Urszula Zagórska, Marek Dohnalik, Sylwia Kowalska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie pomiarów naturalnej promieniotwórczości skał z zastosowaniem spektrometru Gamma Logger oraz spektrometru Mazar do określenia zailenia utworów starszego paleozoiku
Application of natural radioactivity measurements with the use of Gamma Logger and Mazar spectrometers to determine the clay content of Late Paleozoic rocks
Piotr Kasza: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Piotr Kenar, Wojciech Piętka: ORLEN Upstream
Specyfika udostępniania złóż niekonwencjonalnych w Polsce
Completion of unconventional reservoirs in Poland
Wiesław Szott, Krzysztof Miłek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Metodyka wyznaczenia korelacji wybranych wielkości eksploatacyjnych z parametrami złożowymi dla odwiertów udostepniających formacje łupkowe
Methods to determine correlations between production data and formation geological and well completion parameters for stimulated wells producing from shale gas formations
Piotr Łętkowski, Wiesław Szott: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Determination of Basic Reservoir Parameters in Shale Formations as a Solution of Inverse Problem in the Computer Assisted History Matching of their Simulation Models. Part II – Hybrid Optimization Algorithm
Rozpoznanie parametrów formacji łupkowych poprzez rozwiązanie problemu odwrotnego metodą wspomaganej komputerowo kalibracji modeli symulacyjnych. Część 2 – hybrydowy algorytm optymalizacyjny
Mateusz Masłowski, Piotr Kasza, Marek Czupski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania podatności skały złożowej typu tight gas na zjawisko embedment ograniczające efektywność zabiegu hydraulicznego szczelinowania
Studies of the susceptibility of the tight gas rock to the phenomenon of embedment, limiting the effectiveness of hydraulic fracturing
Maria Ciechanowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Podziemne magazyny gazu elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski
Underground gas storage facilities – an element of Polish energy security
Antoni Frodyma: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Piotr Koślik: Instytut Przemysłu Organicznego
Analiza numeryczna ładunków kumulacyjnych do inicjowania propelantów modyfikowanych
Numerical analysis of shaped charges for igniting modified propellants
Joanna Niemczewska, Joanna Zaleska-Bartosz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wymagania dotyczące ewidencji i sprawozdawczości w zakresie emisji do powietrza zanieczyszczeń towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Requirements concerning recording and reporting of emissions into the atmosphere of impurities associated with the exploitation of oil and natural gas
Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Janusz Jakóbiec: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Emisja GHG w cyklu życia paliw silnikowych. Część II – wytyczne do konstruowania bilansu energetycznego produkcji
GHG emission in the motor fuel life cycle. Part II – guidelines for the determination of production energy balance
Andrzej Wyczesany: Politechnika Krakowska
Zastosowanie symulatora ChemCAD do modelowania osuszania n-butanolu poprzez destylację heteroazeotropową
Application of the ChemCAD simulator for modeling of n-butanol dehydration via heterogeneous azeotropic distillation
Agnieszka Wieczorek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Problemy oznaczania zawartości pierwiastków w ciężkich paliwach pozostałościowych
Problems in determining the element contents in heavy residual fuels

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl