Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Listopad

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Listopad

Krzysztof Sowiżdżał, Marek Stadtmüller, Anita Lis-Śledziona, Weronika Kaczmarczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza porównawcza formacji łupkowych w wybranych strefach basenu bałtyckiego na podstawie interpretacji danych otworowych i wyników modelowania geologicznego 3D
Comparative analysis of shale formations in selected areas of the Baltic Basin based on well data interpretation and 3D geological modeling
Urszula Zagórska, Irena Gąsior, Mateusz Orzechowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena możliwości budowy modelu geologiczno-geofizycznego dla utworów czerwonego spągowca z rejonu rowu Grodziska
The geological-geophysical model for Rotliegend rocks from Grodzisk trough region – evaluation of the possibility of development
Piotr Łętkowski, Andrzej Gołąbek, Paweł Budak, Tadeusz Szpunar: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Robert Nowak, Jarosław Arabas: Politechnika Warszawska
Determination of the statistical similarity of the physicochemical measurement data of shale formations based on the methods of cluster analysis
Określenie podobieństwa statystycznego fizykochemicznych danych pomiarowych formacji łupkowych na podstawie metod analizy klastrowej
Marcin Kremieniewski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Anizotropia mikrostruktury płaszcza cementowego w aspekcie homogeniczności świeżego zaczynu cementowego
Anisotropy of the microstructure of the cement sheath in terms of the homogeneity of the fresh cement slurry
Elżbieta Biały: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie enzymów do udrażniania strefy przyodwiertowej po dowiercaniu
The use of enzymes to restore patency to borehole zone after drilling
Bogdan Filar, Mariusz Miziołek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza wpływu zastosowania otworów typu slim hole na opłacalność eksploatacji niekonwencjonalnych złóż mioceńskich
Analysis of the impact of applying slim hole technology on the profitability of production of unconventional Miocene gas reserves
Agnieszka Stachowicz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji napowierzchniowej i uzbrojenia wgłębnego odwiertów przeznaczonych do zatłaczania cieczy odpadowych i wody złożowej
Anticorrosive well protection equipment designed for pumping wastes and reservoir waters
Wacława Piesik-Buś, Mariusz Miziołek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bilans stanu zasobów gazu ziemnego na przykładzie złóż zapadliska przedkarpackiego
The balance of natural gas resources by way of the example of deposits from the Carpathian Foredeep
Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Nadzór nad poziomem nawonienia paliw gazowych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych i normatywnych
Supervision of the level of odorization of gaseous fuels in the light of the applicable normative and legal regulations
Mateusz Rataj: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ ustawienia przepływu powietrza na jakość spalania i sprawność wkładu kominkowego
Impact of air flow settings on the combustion quality and efficiency of fireplace inserts
Zdzisław Gebhardt: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza możliwości użytkowania gazów z łupków w urządzeniach gazowych
Analysis of the possibilities for using shale gas in gas appliances
Kornel Dybich: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania wpływu zwiększonej zawartości bioetanolu w benzynie silnikowej na wartość liczby oktanowej
Research on the influence of increased bioethanol content in gasoline engine on the value of octane numbers
Elżbieta Trzaska, Magdalena Żółty, Agnieszka Skibińska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badanie stabilności termooksydacyjnej smarów plastycznych. Część 1 – smary na oleju o charakterze parafinowym
Determination of thermal-oxidation stability of lubricating greases. Part 1 – Greases based on paraffinic base oil
Zofia Błaszkiewicz, Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
LPG - mieszanina propan-butan - aspekty normalizacyjne
LPG - propane-butane mixture - standardization aspects
Maria Ciechanowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Priorytety gospodarcze w obszarze B + R + I. Krajowe inteligentne specjalizacje
Economic priorities in R + D + I areas. National Smart Specialisations (PL: KIS)

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl