Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Grudzień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Grudzień

Robert Bartoń, Aleksander Wilk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wyznaczanie rozkładu szczelin w formacjach typu shale gas na podstawie azymutalnych pomiarów sejsmicznych
Determining distribution of fractures in shale gas formations based on azimuthal seismic survey
Krzysztof Sowiżdżał, Tomasz Słoczyński: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Dynamiczne modelowanie systemów naftowych 4D w wybranych strefach basenu bałtyckiego w rozpoznawaniu złóż węglowodorów w formacjach łupkowych
Dynamic 4D petroleum systems modeling in selected areas of the Baltic basin for exploration of unconventional shale formations
Wojciech Bieleń, Marek Janiga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Oznaczanie jakościowe i ilościowe (GC-FID) wybranych składników ropy naftowej
Qualitative and quantitative determination (GC-FID) of selected components of crude oil
Krzysztof Wolański: PGNiG SA, Oddział Geologii i Eksploatacji
Wojciech Zarudzki: ORLEN Upstream Sp. z o.o.
Hubert Kiersnowski: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Marek Dohnalik, Katarzyna Drabik: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie tomografii komputerowej w badaniu rdzeni skał
Application of computed tomography (CT) in rock core analysis
Sylwia Kowalska, Urszula Zagórska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zbigniew Mikołajewski: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Bentonit środkowokambryjski z otworu Borcz-1 z basenu bałtyckiego
Middle Cambrian bentonite from the borehole Borcz-1 from the Baltic Basin
Jakub Badowski, Sylwia Kowalska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
PetroQUANT – autorski program komputerowy do wyliczania składu mineralnego i chemicznego skał
PetroQUANT – proprietary computer program calculating mineral and chemical composition of rocks
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Prosta metoda określania przepuszczalności pokładów węgla w warunkach kopalnianych
A simple method for the evaluation of “in situ” coal permeability in underground mine conditions
Łukasz Habera: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Szczelinowanie gazowe gazonośnych pokładów węgla kamiennego – badania poligonowe
Gas fracturing of coalbed methane strata – field testing
Piotr Łętkowski, Andrzej Gołąbek, Paweł Budak, Tadeusz Szpunar: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Robert Nowak, Jarosław Arabas: Politechnika Warszawska
Analiza czynnikowa danych pomiarowych na przykładzie danych fizykochemicznych odwiertów formacji łupkowych
Factor analysis of measurement data using the example of physicochemical well data for shale formations
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Korelacja parametrów charakteryzujących strukturę porową kamieni cementowych badanych za pomocą porozymetrii rtęciowej oraz mikrotomografii komputerowej
Correlation of parameters describing the pore structure of set cement by using mercury porosimetry and X-ray microtomography
Edyta Dębińska, Marcin Rzepka, Marcin Kremieniewski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Nanocząsteczki – nowa droga w kształtowaniu parametrów świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych
Nanoparticles – new direction in improvement of liquid and hard cement slurries
Klaudia Wilk, Piotr Kasza, Marek Czupski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Dobór dodatków do energetyzowanych płynów szczelinujących
Selection of additives for energized fracturing fluids
Mateusz Masłowski, Elżbieta Biały: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania zjawiska embedment w zabiegach stymulacyjnych
Studies of the embedment phenomenon in stimulation treatments
Bogdan Filar, Mariusz Miziołek, Tadeusz Kwilosz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza wpływu długości otworu kierunkowego na ekonomiczną opłacalność eksploatacji mioceńskich formacji łupkowo-mułowcowych
The impact of the directional well length on the economic viability of gas production from Miocene shale-mudstone strata
Anna Wróblewska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena jakości wypływki połączeń zgrzewanych doczołowo rur PE typu III wykonywanych bez usuwania warstwy ochronnej
Evaluation of the quality of butt welded joints of PE pipes Type III performed without removing the protective layer
Maciej Basiura: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza obrazu płomienia w celu wykorzystania komputerowych systemów wizyjnych do oceny i nadzorowania procesu spalania
Image flame analysis in order to make use of computer vision systems to evaluate and supervise the combustion process
Jacek Jaworski, Magdalena Swat: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
System oceny zgodności dla wyrobów stosowanych do budowy sieci i instalacji gazowych oraz odbiorników gazu
System of conformity assessment for products used in gas networks and gas installations and for gas appliances
Stanisław Oleksiak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Energooszczędne oleje przekładniowe
Energy efficient gear oils
Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Jarosław Markowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie techniki dynamicznego rozpraszania światła laserowego (DLS) do wyznaczania krytycznego stężenia micelizacji dodatków detergentowych w paliwie wysokoetanolowym
Use of dynamic light scattering (DLS) for the determination of critical micelle concentration of detergent additives in high ethanol-gasoline
Andrzej Dietrich: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Obliczenia w chmurze i obliczenia gridowe
Cloud and grid computing
Maria Ciechanowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Innowacyjność gospodarki jako jedna z form przewagi konkurencyjnej UE
Economic innovation as a major competitive advantage of the EU

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl