Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Luty

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Luty

Aleksander Wilk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Prognozowanie ciśnień porowych w ośrodku geologicznym z wykorzystaniem modułu Seismic Pore Pressure Modeling firmy WesternGeco
Predicting pore pressure in the geological medium, based on the module “Seismic Pore Pressure Modeling” of WesternGeco
Grzegorz Rosłonek: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
Skroplony gaz ziemny – LNG. Część I – Zagadnienia ogólne i podstawy procesu rozliczeniowego
Liquefied natural gas – LNG. Part I – General issues and basis of LNG custody transfer
Wacława Piesik-Buś: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza przydatności wybranych złóż gazu ziemnego zapadliska przedkarpackiego do konwersji na PMG
The suitability analysis of selected gas fields located in the Carpathians depression basin for UGS
Elżbieta Rogoś: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Zmiana właściwości smarnych olejów przemysłowych w wyniku uzdatniania
The change in the lubricating properties of industrial oils as a result of their treatment
Anna Duda, Dariusz Sacha: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Stabilność oksydacyjna a skażenie mikrobiologiczne paliw
Oxidation stability and microbial contamination of fuels
Martynika Pałuchowska, Bogusław Haduch: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Aspekty wprowadzania średniego poziomu zawartości etanolu do benzyny silnikowej. Część 1
Aspects of blending a mud level content of ethanol to motor gasoline. Part 1
Roman Urba: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie narzędzi programistycznych do oceny hałasu wokół eksploatowanych wiertnic
Use of programming tools for noise level evaluation around operating drilling rigs

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl