Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Kwiecień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Kwiecień

Anna Leginowicz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Identyfikacja sweet spotów w poszukiwaniach złóż niekonwencjonalnych
Sweet spots identification in unconventional reservoirs
Dorota Kluk, Teresa Steliga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena zmian toksyczności gleby skażonej niklem i substancjami ropopochodnymi w procesach fitoremediacji
Evaluation of toxicity changes in soil contaminated with nickel and petroleum-derived substances in phytoremediation processes
Łukasz Kut: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza właściwości technologicznych zaczynów cementowych do uszczelniania rur okładzinowych w kawernowych magazynach gazu
An analysis of the technological properties of cement slurries for sealing a casing in gas storage caverns
Edyta Dębińska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ nanotlenków glinu i cynku na parametry świeżego i stwardniałego zaczynu cementowego
The effects of Al2O3 and ZnO nanoparticles on properties of fresh and set cement slurry
Zbigniew Gacek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena zgodności przyrządów pomiarowych na podstawie specyfikacji zharmonizowanych (normy EN i zalecenia OIML) oraz innych dokumentów
The conformity assessment of measuring instruments based on harmonized specifications (EN standards and OIML recommendation) and other documents
Julita Piskowska-Wasiak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Biometan jako paliwo transportowe. Warunki użytkowania pojazdów i wymagania jakościowe paliwa
Biomethane as a transport fuel. Technical conditions for use of vehicles and fuel quality requirements
Aleksander Mazanek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena parametrów użytkowych wtryskiwaczy piezoelektrycznych na podstawie badań wizualizacyjnych procesu rozpylania paliwa
The evaluation of operating parameters of piezoelectric injectors on the basis of fuel atomization process visualization
Kamil Pomykała: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Agnieszka Skibińska: ATM Oil Sp. z o.o.
Hartowanie stali, klasyfikacja, skład i charakterystyka olejów hartowniczych
Hardening steel, classification, composition and characteristics of quenching oils
Dorota Chruszczyk, Grzegorz Boczkaj: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Agregacja, koagulacja i wytrącanie się asfaltenów ze strumieni procesowych – przegląd literatury
Aggregation, coagulation and precipitation of asphaltenes from process streams – a literature review

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl