Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Maj

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Maj

Łukasz Habera: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Piotr Koślik: Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Oddział w Krupskim Młynie
Badania poligonowe propelantów obciążonych materiałem podsadzkowym
Shooting experiments of propellants with embedded proppant material
Tadeusz Kwilosz, Bogdan Filar: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Szacowanie ryzyka inwestycyjnego udostępnienia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu
Estimating the investment risk in unconventional shale gas production
Jadwiga Holewa-Rataj, Magdalena Wiśniecka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ strategii wzorcowania w analizach chromatograficznych gazu ziemnego na niepewność wyznaczania ciepła spalania gazu
Impact of calibration strategy in chromatographic analysis of natural gas for the uncertainty of the determination of heat of combustion
Maciej Łach: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Dokładność wyznaczania współczynnika ściśliwości gazu z podwyższoną zawartością wodoru – porównanie metod obliczeniowych
The accuracy of determining the compressibility factor for gas with increased hydrogen content – comparison of the calculation methods
Artur Antosz, Stefan Ptak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania nad procesem rozpuszczalnikowego odparafinowania z zastosowaniem modyfikatorów krystalizacji
Research on solvent-dewaxing process using crystallization modifiers
Marek Kwinta, Michał Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Tolerancja wodna etanolowych benzyn silnikowych
Water tolerance of motor gasoline-alcohol blends
Krzysztof Błażejowski, Marta Wójcik-Wiśniewska: ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
Jacek Olszacki, Hubert Peciakowski: PKN ORLEN S.A.
Interlaboratory tests of paving grade bitumen and polymer modified bitumen
Badania porównawcze asfaltów drogowych i modyfikowanych polimerami (PMB)
Piotr Nowacki: SGS Polska Sp. z o.o.
Analiza ryzyka w certyfikacji poszczególnych etapów cyklu życia biopaliw
Risk analysis at various stages of the certification of the biofuel lifecycle
Delfina Rogowska, Kamil Berdechowski, Tomasz Łaczek: Oil and Gas Institute – National Research Institute
The development of the KZR INiG System – european certification scheme
Rozwój Systemu KZR INiG – europejskiego systemu certyfikacji

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl