Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Lipiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Lipiec

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Mikrosejsmika, sejsmika, sejsmologia - wspólne korzenie, różne cele, zintegrowane działania
Microseismics, seismics, seismology - common roots, different aims, integrated activities
Konrad Ziemianin: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Petrografia i granulometria utworów czerwonego spągowca - wstępna charakterystyka do poszukiwania złóż gazu zamkniętego (tight gas)
Petrography and granulometry of the Polish Rotliegend sandstones - preliminary characteristics for tight gas exploration
Anna Przelaskowska, Sylwia Kowalska: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Charakterystyka pojemności wymiany kationowej CEC skał ilastych o różnym stopniu diagenezy
Characterization of the cation exchange capacity of clay rocks of varying degrees of diagenesis
Sławomir Szuflita: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Badania laboratoryjne oddziaływania gazów kwaśnych na skałę zbiornikową w procesach sekwestracji CO2
Laboratory studies on the impact of acid gas reservoir rock in the process of CO2 sequestration
Andrzej Gołąbek, Wiesław Szott: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Numeryczne modelowanie zjawiska dyspersji fizycznej - modyfikacja pełnowymiarowego symulatora złożowego
Numerical Modeling of Physical Dispersion in Porous Rock - Implementation in 3-D Reservoir Simulator
Jadwiga Holewa-Rataj, Ewa Kukulska-Zając: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Magdalena Pęgielska: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Emisja metanu z zespołów zaporowo-upustowych
Methane emission from shut off and relief valve systems
Szymon Lisman, Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Badanie zależności zapachowej jakości powietrza od zawartości zanieczyszczeń siarkowych z użyciem przystawki odorymetrycznej INiG - PIB
Study on the scent of air quality of the concentration of sulfur contaminants with odorimeter snap
Piotr Paszylk: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Gazociągi nietłokowalne - poszukiwanie najlepszej metody inspekcji
Unpiggable gas pipelines - searching for the best method of inspection
Tadeusz Schuster: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Analiza możliwości wykorzystania wyników systemu monitoringu jakości gazu do weryfikacji obszarów rozliczeniowych ciepła spalania
Analysis of the possibility of using the results of gas quality monitoring system to verify the correctness of the determination of settlement distribution areas
Piotr Dworak, Andrzej Ciślak: EuRoPol GAZ S.A.
Modernizacja systemów ESD na tłoczniach gazu
Modernisation of ESD systems for gas compressor stations
Adam Jarek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Propozycja systemu przedpłatowej sprzedaży gazu dla przedsiębiorstw gazowniczych działających na polskim rynku
The proposition of a prepaid gas sales system for gas companies operating on the Polish market

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl