Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Sierpień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Sierpień

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Modelowanie mikrosejsmiczne narzędziem wspomagania rozpoznawania i interpretacji geologicznej ośrodka oraz monitorowania efektów szczelinowania hydraulicznego
Microseismic modeling as a support for prospection, interpretation of geological media and
Sergii Vakarchuk: SE Naukanaftogaz – Research Institute of Oil & Gas Industry, NJSC Naftogaz of Ukraine
Main stratigraphic levels of carbonate rocks and their connection with the possibilities of unconventional hydrocarbons deposits development in the Paleozoic sedimentary basins in Ukraine
Główne poziomy stratygraficzne skał węglanowych i możliwości występowania w nich niekonwencjonalnych nagromadzeń węglowodorów w paleozoicznych basenach sedymentacyjnych Ukrainy
Lidia Dudek: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Pore size distribution in shale gas deposits based on adsorption isotherm analyses
Rozkłady wielkości porów w złożach typu shale gas na podstawie analiz izoterm adsorpcji
Marcin Majkrzak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza przepływu płynów złożowych w skałach zbiornikowych
Reservoir fluids flow analysis in reservoir rocks
Marcin Warnecki, Sławomir Szuflita, Jerzy Kuśnierczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zagrożenie hydratami podczas wydobycia płynów węglowodorowych z formacji łupkowych
The potential danger from gas hydrates during the extraction of hydrocarbon fluids from shale formations
Anna Król, Ewa Kukulska-Zając: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Jan Macuda: AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Metody monitoringu i remediacji gruntów zanieczyszczonych rtęcią na terenach przemysłowych
Monitoring and remediation techniques for mercury-contaminated soil in industrial areas
Grzegorz Major: NRI EurAsia Ltd
Naprawy gazociągów stalowych za pomocą technologii niemetalicznych
Re-pair of carbon steel natural gas pipelines with non-metallic solutions
Paweł Stochaj, Tomasz Minor: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Elektrody symulujące jako narzędzie do badań skuteczności ochrony katodowej stalowych konstrukcji
Simulating electrodes as a tool for testing the effectiveness of cathodic protection of steel structures
Paweł Kułaga, Jacek Jaworski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wyniki badań trwałości gazomierzy miechowych uzyskiwane z zastosowaniem różnych metodyk – analiza porównawcza
The results of durability tests of diaphragm gas meters, obtained using different methodologies – comparative analysis
Wojciech Laszuk: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Problematyka wyznaczania i aktualizacji obszarów rozliczeniowych ciepła spalania oraz obszarów nawaniania z wykorzystaniem urządzeń do zdalnego pomiaru parametrów jakościowych
The issue of determining and updating Area Clearing Heat of Combustion and areas odoration using modern remote measurement of quality parameters
Eliza Dyakowska, Magdalena Pęgielska: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Porównanie dokładności dwóch metod pomiaru emisji lotnych – według normy EN 15446 oraz z zastosowaniem urządzenia Hi Flow Sampler – wyniki projektu GERG (The European Gas Research Group)
Comparison of the accuracy of two methods of methane fugitive emissions measurements – one according to EN 15446 standard and the other using the Hi Flow Sampler device – GERG (The European Gas Research Group) project results
Xymena Badura: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Profil zawartości WWA w eksploatowanych olejach smarowych i spalinach emitowanych z pojazdów z silnikiem benzynowym
The PAH’s content profile in used engine oils and exhaust gases emitted from vehicles equipped with petrol engines

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl