Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2016 / Wrzesień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2016 / Wrzesień

Andrzej Kostecki, Krzysztof Żuławiński: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Modeling and seismic migration in anisotropic media as a function of azimuthal angle – HTI(Ψ)
Modelowanie i migracja sejsmiczna w anizotropowym ośrodku HTI(Ψ) w funkcji kąta azymutalnego Ψ
Lidia Dudek, Renata Cicha-Szot, Piotr Such: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Necessary conditions and methodology for fitting pore size distribution curves
Warunki konieczne i metodologia dopasowywania krzywych rozkładu wielkości porów
Wiesław Szott, Andrzej Gołąbek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ niepewności wybranych parametrów geologicznych i błędów pomiarowych na wyznaczanie wydobywalnych zasobów gazu w krajowych formacjach łupkowych metodą krzywych spadku wydajności
Influence of selected geological parameters uncertainty and production data errors upon the estimation of recoverable resources of domestic shale gas formations using rate-decline analysis
Piotr Łętkowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie algorytmu optymalizacji wieloagentowej do automatycznej kalibracji modeli symulacyjnych
The application of multi-agent optimization algorithm to automatically calibrate simulation models
Marek Nieć: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Porównanie klasyfikacji zasobów węglowodorów: polskiej, PRMS, UNFC i stosowanej w dokumentowaniu złóż niekonwencjonalnych
Hydrocarbon resources classification: Polish, PRMS, UNFC and applied to shale gas. A comparison
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Przyczyny i skutki przepływu gazu w zacementowanej przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego oraz metody zapobiegania temu zjawisku
The causes and effects of gas flow in the cemented annular space of borehole and methods to prevent this phenomenon
Monika Gajec, Jadwiga Holewa-Rataj, Magdalena Wiśniecka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie techniki spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) do oceny stanu zanieczyszczenia gleb węglowodorami
Application of Infrared Spectroscopy (FT-IR) to assess the state of soil contamination by hydrocarbons
Magdalena Wiśniecka, Jadwiga Holewa-Rataj: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Optymalizacja strategii wzorcowania w analizie zawartości lekkich węglowodorów w próbkach stałych metodą chromatografii gazowej z ekstrakcją do fazy nadpowierzchniowej (HS-GC-FID)
Optimization calibration strategy in the content analysis of light hydrocarbons in solid samples by gas chromatography and headspace extraction (HS-GC-FID)
Dariusz Osika, Andrzej Żurek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ gęstości medium na ciśnienie wyjściowe reduktora średniego ciśnienia
Influence of gas density on the output pressure of a medium pressure reducing regulator
Tomasz Siuda, Robert Wojtowicz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania możliwości współspalania biogazu rolniczego i LNG lub LPG w urządzeniach użytku domowego oraz w urządzeniach do zastosowań przemysłowych
Researching the possibility to burn a mixture of biogas and LNG or LPG in domestic and industrial gas appliances
Martynika Pałuchowska, Bogusław Haduch: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Aspekty wprowadzania średniego poziomu zawartości etanolu do benzyny silnikowej. Część 2. Nieaddytywny wpływ etanolu na lotność
Aspects of blending a mid level content of ethanol to motor gasoline. Part 2. Non-linear impact of ethanol on volatility
Magdalena Żółty, Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Paliwa etanolowe w zastosowaniu do silników o zapłonie iskrowym
Ethanol fuels for spark ignition engines

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl