Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Styczeń

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Styczeń

Małgorzata Słota-Valim, Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Geomechanical modeling as a basic step in secondary reservoir stimulation treatment design
Modelowanie geomechaniczne jako element optymalizacji wtórnego szczelinowania
Tomasz Plewka, Jadwiga Jarzyna: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Przetwarzanie i interpretacja pomiarów elektrycznego obrazowania ściany otworu w utworach klastyczno-węglanowych pod kątem wyznaczania struktur breakouts
Electrical borehole wall imaging – data processing and breakouts focused interpretation in clastic-carbonate rock masses
Łukasz Pleśniak: Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Mariusz Orion-Jędrysek, Marta Jakubiak, Michał Bucha, Janusz Krajniak, Michał Matusewicz: Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Dominika Kufka: Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Irena Matyasik, Marek Janiga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Sonia Lojen, Stojan Zigon: Department of Environmental Sciences, Jozef Stefan Institute
Ocena migracji składników gazu ziemnego w złożu Borzęcin na podstawie wyników analiz izotopów trwałych wodoru i węgla
Migration assessment of natural gas components in the Borzecin deposit based on results of hydrogen and carbon stable isotope analyzes
Grzegorz Zima, Małgorzata Uliasz, Sławomir Błaż, Bartłomiej Jasiński: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Rafał Wiśniowski, Sławomir Wysocki: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Nowe rodzaje inhibitorów i ich wpływ na właściwości hydratacyjne skał ilasto-łupkowych
The new types of inhibitors and their impact on the hydration of shale rocks
Monika Ziółkowska: Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Wpływ paliw estrowych na procesy utleniania oleju silnikowego w czasie eksploatacji
Influence of ester fuels on the oxidation processes of engine oil during the field tests
Elżbieta Trzaska, Magdalena Żółty, Agnieszka Skibińska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badanie stabilności termooksydacyjnej smarów plastycznych. Część 2: Smary na oleju o charakterze naftenowym
Determination of thermal-oxidation stability of lubricating greases. Part 2: Greases based on naftenic base oil
Artur Wolak: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Marek Krzyżaniak: LCB Inkubator
Ocena wartości użytkowej oleju silnikowego z zastosowaniem chromatografii bibułowej
Performance evaluation of engine oils with the use of paper chromatography
Magdalena Monika Jabłońska: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Droga do uzyskania oznakowania ekologicznego UE – Ecolabel przez środki smarowe – trudności, odstępstwa i wyjątki
The way of obtaining the EU Ecolabel for lubricants – difficulties, derogations and exceptions

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl