Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Listopad

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Listopad

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Nowe aspekty modyfikacji spektralnej pola sejsmicznego fal podłużnych z wykorzystaniem pomiarów prędkości fal poprzecznych w otworze
New aspects of spectral modification of compressional seismic waves field with the applicaton of shear wave borehole data
Konrad Ziemianin: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Petrographic-geochemical characterization of the dispersed organic matter in menilite shales from the Silesian Unit in the Carpathian Mountains of SE Poland
Charakterystyka petrograficzno-geochemiczna rozproszonej materii organicznej w łupkach menilitowych z jednostki śląskiej w obrębie polskiej części Karpat Zewnętrznych
Weronika Kaczmarczyk, Anita Lis-Śledziona: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Adaptation of methodology of Discrete Fracture Network (DFN) model building for selected lower Paleozoic intervals
Adaptacja metodyki konstrukcji modeli szczelinowatości dla wybranych poziomów dolnopaleozoicznych
Tomasz Słoczyński, Arkadiusz Drozd: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Metan z pokładów węgla (CBM) – doświadczenia światowe i perspektywy rozwoju w Polsce
Coalbed methane (CBM) – global experience and the prospects of development in Poland
Wojciech Bieleń, Irena Matyasik, Marek Janiga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Arylowe izoprenoidy jako wyznaczniki stref anoksycznych kolumny wody
Aryl isoprenoids as indicators of the anoxic zones of the water column
Mirosław Wojnicki: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Experimental investigations of oil displacement using the WAG method with carbon dioxide
Eksperymentalne badania wypierania ropy metodą WAG z wykorzystaniem dwutlenku węgla
Jadwiga Holewa-Rataj, Ewa Kukulska-Zając: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Przegląd metod wykrywania nieszczelności sieci gazowych
An overview of methods for detecting gas network leaks
Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Nawanianie paliw gazowych gwarancją ich bezpiecznego użytkowania
Fuel gases odorization as a security measure
Tomasz Minor: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza stanu techniczno-prawnego instalacji gazowych w Polsce pod względem bezpieczeństwa ich eksploatacji – propozycje zmian
Analysis of technical and legal status of operation of gas installations in Poland in terms of safety – proposals for changes
Marzena Łosiewicz, Dawid Kapica: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Wybrane metody badań środków smarowych
Selected test methods for lubricants

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl