Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Grudzień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Grudzień

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Rozdzielczość danych sejsmicznych w świetle możliwości modyfikacji domeny spektralnej pola falowego oraz wariantowości schematu i parametrów akwizycji na podstawie analizy danych syntetycznych
Resolution of seismic data in the view of possibility of wave field spectral domain modification and seismic acquisition parameters based on the analysis of synthetic data
Andrzej Kostecki, Krzysztof Żuławiński: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Modelowanie i migracja zero-offset stref uskokowych w ośrodku o azymutalnej anizotropii HTI (horizontal transverse isotropy)
Modeling and migration of zero-offset thrust zones in horizontal transverse isotropy (HTI) media
Arkadiusz Drozd: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Sekwencje depozycyjne w utworach miocenu autochtonicznego w rejonie Brzeska
Depositional sequences of autochthonous Miocene strata in the Brzesko area
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie sondy areometrycznej do pomiaru przepuszczalności in situ za pomocą sprężonego gazu
Evaluation of in situ permeability of porous rocks using compressed gas
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ perlitu pylistego na własności technologiczne zaczynu cementowego
Effect of perlite admixture on technological properties of cement slurry
Anna Wróblewska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Funkcjonalność zgrzewarek jako jeden z czynników decydujących o jakości połączeń zgrzewanych rur i kształtek z polietylenu
The functionality of a welding machine, as one of the factors determining the quality of welded polyethylene pipes and fittings
Szymon Lisman, Anna Huszał: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania uciążliwości zapachowej powietrza zanieczyszczonego związkami siarki metodą odorymetryczną i chromatograficzną
Study of the nuisance of sulfur compounds contaminated air by odorimetry and chromatography methods
Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Nieporównywalność ocen paliw w europejskich znormalizowanych testach silnikowych
Incomparability of fuel assessment results in various European engine tests
Bogusław Haduch: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ryszard Tadeusiewicz: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wykorzystanie sieci neuronowych w dochodzeniach związanych z przestępczością gospodarczą na rynku paliw płynnych. Część 1
The use of neural networks in investigations related to economic crime on the liquid fuels market. Part 1
Zofia Błaszkiewicz, Joanna Moskała: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Normalizacja środków smarowych w Polsce
Standardization of lubricants in Poland

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl