Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Marzec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Marzec

Jolanta Klaja, Katarzyna Drabik, Anna Przelaskowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Piotr Kulinowski: Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Techniki
Badanie różnych typów skał klastycznych metodą NMR przy zastosowaniu spektrometrów pracujących z częstotliwością rezonansową 2 MHz, 8 MHz i 23 MHz
NMR laboratory measurements of various types of clastic sedimentary rocks using 2, 8 and 23 MHz spectrometers
Safaa Mohamad Deib, Hossam El-Din, Ali Khan: Kuwait Oil Company
Assef Mohamad-Hussein: Schlumberger
4D Reservoir Geomechanical Modelling Provides Safe Drilling Operations in North Kuwait Stacked Reservoirs
Geomechaniczne modelowanie złożowe typy 4-D umożliwia bezpieczne wiercenia w wielohoryzontowych złożach w północnym Kuwejcie
Maksym Bondarenko, Volodymyr Kulyk: Subbotin Institute of Geophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev
Determination of basic gas reservoir parameters from radioactive logging taking into account PT-conditions
Określanie podstawowych parametrów gazonośnych skał zbiornikowych za pomocą kombinacji odwiertowych profilowań radiometrycznych z uwzględnieniem warunków ciśnienia i temperatury
Piotr Jakubowicz, Teresa Steliga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Efektywność działania nowoczesnych koagulantów glinowych w warunkach obniżonego pH wód z formacji łupkowych
Effectiveness of advanced coagulants – polyaluminium chlorides in conditions of decreased reaction of water from shale formations
Mateusz Masłowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania odbudowy przewodności warstwy podsadzki dla gazu (azotu) po zabiegu szczelinowania złóż niekonwencjonalnych
The studies of the reconstruction of the original conductivity of the proppant pack for the gas (nitrogen) after the hydraulic fracturing treatment of unconventional reservoirs
Grzegorz Kołodziejak, Joanna Zaleska-Bartosz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Emisja zanieczyszczeń do powietrza z procesów magazynowania i przeładunku substancji towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
Emission of pollutants into the air from the processes of storage and handling of substances associated with oil and natural gas exploration
Tadeusz Kwilosz, Janusz Buczek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie narzędzi programistycznych do oceny zapylenia w eksploatowanych wiertnicach
Use of programing tools to evaluate dust concentration in drilling rig environment
Artur Antosz, Stefan Ptak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania nad wytwarzaniem emulsji woskowych metodą emulgowania wysokociśnieniowego oraz ultradźwiękowego
Research on the production of wax emulsions with high-pressure and ultrasonic emulsification
Jarosław Markowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Dodatki uszlachetniające do olejów napędowych
Additives for diesel fuels

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl