Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Kwiecień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Kwiecień

Małgorzata Słota-Valim: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Predykcja ciśnień porowych w otworach wiertniczych przewiercających dolnopaleozoiczne formacje łupkowe basenu bałtyckiego – północna Polska
Pore pressure prediction in the lower Paleozoic shale formation in the Baltic Basin, North Poland
Dariusz Cebulski, Andrzej Urbaniec: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Katarzyna Kasprzyk: PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o.
Obrazowanie wybranych własności utworów solnych za pomocą różnych metod badawczych
Defining selected salt rocks properties using various research methods
Vladimir B. Gubanov, Lubov A. Magadova, Denis N. Malkin: Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
Express techniques for laboratory definition of reservoir permeability recovery coefficient due to the influence of fracturing fluid
Szybkie techniki do określenia laboratoryjnego współczynnika odzysku przepuszczalności zbiornika ze względu na oddziaływanie płynu szczelinującego
Marcin Kremieniewski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Poprawa stabilności sedymentacyjnej zaczynu cementowego
Improvement of the sedimentation stability of cement slurry
Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zaczyny cementowe i cementowo-lateksowe sporządzane na bazie wody morskiej
Seawater based cement slurries and cement slurries with latex additive
Bartłomiej Jasiński: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza skuteczności działania dodatków smarnych na podstawie badań przeprowadzonych z użyciem symulatora wiercenia Grace M2200
Analysis of lubricity additives effectiveness based on research performed with the Grace M2200 drilling simulator
Jerzy Kuśnierczyk, Sławomir Szuflita: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Opracowanie innowacyjnej metodyki określania warunków ciśnienia i temperatury dysocjacji hydratów z wykorzystaniem aparatury do badań PVT
The development of innovative methodologies to determine the conditions of pressure and temperature dissociation of hydrates by using the PVT test apparatus
Jacek Matusik, Jacek Jaworski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Optymalny dobór gazomierzy miechowych przez operatora systemu gazowniczego
Optimal selection of diaphragm gas meters by the operator of a gas system
Joanna Niemczewska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Określanie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza towarzyszących eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego metodą wskaźnikową
Determination of the emission of air pollutants associated with the exploitation of oil and gas by emission factors

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl