Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Maj

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Maj

Mateusz Orzechowski, Urszula Zagórska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Katarzyna Hryniewicka: MS Spektrum
Wykorzystanie przenośnego spektrometru FT-IR do określania półilościowego składu mineralogicznego skał zbiornikowych
The use of portable FT-IR spectrometer for semi-quantitative analysis of mineralogical composition of reservoir rocks
Sławomir Błaż: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Nowe rodzaje cieczy przemywających osady z płuczki inwersyjnej przed zabiegiem cementowania otworów wiertniczych
New types of preflush fluids removing invert emulsion drilling mud filter cake prior to casing cementing
Grzegorz Zima: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza wpływu nanomateriałów na właściwości osadu filtracyjnego
Analysis of the effect of nanomaterials on the properties of filter cake
Adrian Dudek, Jacek Jaworski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ warunków temperaturowych otoczenia na wymianę ciepła w przemysłowych gazomierzach miechowych
Influence of ambient temperature on the heat transfer process in industrial diaphragm gas meters
Paweł Kułaga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wzorcowanie wysokociśnieniowe gazomierzy – stanowisko z pętlą zamkniętą
Gas meters high pressure calibration – closed-loop test stand
Monika Gajec, Anna Król, Ewa Kukulska-Zając: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Oznaczanie surfaktantów w próbkach środowiskowych pochodzących z terenów działalności górnictwa naftowego i gazownictwa
Determination of surfactants in environmental samples descending from areas of oil and gas industry activity
Ewa Kukulska-Zając, Anna Król, Marta Dobrzańska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Prowadzenie oceny stanu środowiska glebowego pod kątem występowania zanieczyszczeń węglowodorami w aspekcie obowiązujących uregulowań prawnych
Conducting assessment of the soil environment for pollution by hydrocarbons in terms of the applicable regulations
Kamil Berdechowski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza składowych emisji GHG z upraw rzepaku wykorzystywanego do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Analysis of the components of the GHG emissions from the cultivation of rapeseed for the production of fatty acids methyl esters (FAME)
Beata Altkorn: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Odtwarzalność rzeczywista, w testach PT, znormalizowanych procedur badawczych stosowanych w badaniu jakości paliw silnikowych. Część I. Badania kompetencji laboratoriów
Actual reproducibility, in PT tests, standardized testing procedures used in the testing of engine fuel quality. Part I. Proficiency testing of laboratories

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl