Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Czerwiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Czerwiec

Lidia Dudek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Porównanie adsorpcji azotu, argonu i metanu na wybranym materiale skalnym
Comparison of nitrogen, argon and methane adsorption on a selected shale rock sample
Marcin Majkrzak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena możliwości symulacji przepływu płynów złożowych przez „sztuczne” warstwy/złoża z kulek szklanych
Evaluation of potential fluids flow simulation through glass beads pack
Łukasz Kut: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza zmian parametrów mechanicznych kamieni cementowych dla kawernowych podziemnych magazynów gazu w zależności od czasu ich hydratacji
Analysis of changes in mechanical parameters of cement stones for cavernous underground gas storage facilities, depending on the time of their hydration
Sławomir Szuflita, Jerzy Kuśnierczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badanie wpływu ciśnienia i temperatury na proces wytrącania parafin w ropie naftowej
Investigation of the influence of pressure and temperature on paraffin wax deposition in crude oil
Paweł Stochaj: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Odspojenie katodowe powłoki jako zjawisko mogące naruszyć integralność gazociągu
Cathodic disbonding coating as a phenomenon that could compromise the integrity the pipeline
Tomasz Minor: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza możliwości poprawy bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowych – przyczyny wypadków oraz rozwiązania pozwalające na minimalizację ich liczby
Analysis of the possibilities for improving the safety and reliability of gas installations – the causes of accidents and solutions which allow their minimization
Wojciech Krasodomski, Magdalena Żółty: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Porównanie standardowych metod oznaczania stabilności oksydacyjnej olejów napędowych zawierających FAME
Comparison of standard methods for determining the oxidative stability of diesel fuels containing FAME
Kamil Pomykała: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza właściwości chłodzących olejów hartowniczych
Analysis of quenching oils
Elżbieta Trzaska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Kationowe emulsje asfaltowe. Metody wytwarzania, rodzaje i zastosowanie
Cationic bitumen emulsions. Manufacturing methods, types and application
Beata Altkorn: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Odtwarzalność rzeczywista, w testach PT, znormalizowanych procedur badawczych stosowanych w badaniu jakości paliw silnikowych. Część II. Normy czynnościowe stosowane w badaniu jakości benzyny E10
Real reproducibility, in PT tests, standardized testing procedures used in the analysis of the quality of motor fuels. Part II. Functional standards used in the study of the quality of E10 gasoline

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl