Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Lipiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Lipiec

Łukasz Bajewski, Andrzej Urbaniec, Aleksander Wilk, Robert Bartoń: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Poprawa dokładności odwzorowania budowy geologicznej w obrazie sejsmicznym z obszaru Karpat zewnętrznych
Improvement of the accuracy of the geological survey imaging in seismic waveform in the Outer Carpathians area
Andrzej Urbaniec, Łukasz Bajewski, Aleksander Wilk, Robert Bartoń: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wstępna interpretacja strukturalna na bazie wyników reprocessingu profilu sejsmicznego 2D we wschodniej części Karpat zewnętrznych
Preliminary structural interpretation based on the results of 2D seismic reprocessing in the eastern part of the Outer Carpathians
Marek Zapała, Wojciech Bieleń, Irena Matyasik, Małgorzata Kania: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ sposobu oczyszczania rdzeni i próbek okruchowych ze składników płuczki olejowej na parametry geochemiczne Rock Eval
Influence of cores and cuttings cleaning from oil-based mud on geochemical Rock Eval parameters
Marek Janiga, Wojciech Bieleń: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Elementy walidacji metody oznaczania δ18O i δD próbek ciekłych (EA-IRMS)
Validation of δ18O i δD determination method in aqueous samples (EA-IRMS)
Anna Przelaskowska, Jolanta Klaja: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Piotr Kulinowski: Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Techniki
Adam Gaweł: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach skał silikoklastycznych o zróżnicowanym zaileniu
Thermal analysis of siliciclastic rocks of different clay content
Dorota Kluk, Teresa Steliga: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Efektywna metoda identyfikacji zanieczyszczeń ropopochodnych (TPH) i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach
An effective method for the identification of total petroleum hydrocarbons (TPH) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soils
Tadeusz Schuster, Jadwiga Holewa-Rataj: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zawartość pyłów w gazie jako istotny element oceny jakości gazu
Dust content in gas as an important element of gas quality assessment
Andrzej Janocha: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Określenie możliwości odwadniania gazu ziemnego na membranach polimerowych
Possibility of natural gas dehydration using polymer membranes
Beata Altkorn: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Siarka w bioetanolu – przyczyny roz-bieżności wyników oznaczenia zawartości techniką fluorescencji UV i ICP-OES
Sulphur in bioethanol – causes of discrepancies in the determination when using UV fluorescence and ICP-OES techniques
Jan Lubaś: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wkład Instytutu Nafty i Gazu w rozwój naftowego szkolnictwa zawodowego w Polsce
Contribution of Oil and Gas Institute to the development of the oil vocational education in Poland

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl