Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2017 / Wrzesień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2017 / Wrzesień

Janusz Jakóbiec: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
Magdalena Żółty: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Oddziaływanie paliwa etanolowego E85 na właściwości użytkowe oleju silnikowego
Impact of E85 ethanol fuel on engine oil properties
Michał Wojtasik, Grażyna Żak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Janusz Jakóbiec: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Technologii Paliw
Zastosowanie związków żelaza jako katalizatorów w procesie spalania lekkiego oleju opałowego
Application of iron compounds as catalysts for the oxidation of carbon black in the combustion process of the light heating oil
Mariusz Wądrzyk, Rafał Janus, Tadeusz Dziok: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Technologii Paliw, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Energetyki AGH
Janusz Jakóbiec: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Technologii Paliw
Produkcja biokomponentów paliwowych drugiej i trzeciej generacji poprzez procesy termochemiczne – bioolej z mikroalg
Production of 2nd and 3rd generation biofuels via thermochemical conversion – bio-oil from microalgae
Winicjusz Stanik: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ dodatku zwiększającego liczbę cetanową na właściwości zapłonowe i proces spalania oleju napędowego w silniku o zapłonie samoczynnym
The effect of the cetane number improver on the ignition properties and combustion process of diesel fuel in a compression ignition engine
Delfina Rogowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Janusz Jakóbiec: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
Wpływ danych źródłowych na szacowanie emisji GHG w cyklu życia paliw silnikowych – etap produkcji
The impact of source data on the estimation of GHG emissions in the life cycle of motor fuels – production stage
Martynika Pałuchowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Formuły paliw etanolowych – wpływ na właściwości eksploatacyjne
Ethanol fuels formulas – impact on performance characteristics
Stefan Ptak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Plastyfikatory naftowe dla przemysłu gumowego – odparafinowanie plastyfikatora TDAE
Petroleum plasticizers for the rubber industry – dewaxing TDAE plasticizer
Marek Lewandowski: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Technologii Paliw
Chemia i katalizatory procesu głębokiego hydroodsiarczania
Chemistry and catalysts of deep hydrodesulfurization process
Marek Kozak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie metody ISM-SAM do oznaczania pierwiastków śladowych w oleju napędowym
Application of the ISM-SAM method for the determination of trace elements in diesel fuel
Rafał Kozdrach: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ montmorylonitu na wartość granicy płynięcia smaru plastycznego wytworzonego na bazie roślinnej
The influence of montmorillonite on the value of yield point lubricating grease produced on vegetable base oil
Patrycja Stachurska
Badanie wpływu charakteru olejów bazowych na właściwości smarów bentonitowych
Study on the influence of the character of base oils on the properties of bentonite greases

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl