Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Styczeń

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Styczeń

Halina Jędrzejowska-Tyczkowska: Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy
Ocena efektywności sposobów zwiększania rozdzielczości danych sejsmicznych w poszukiwaniach węglowodorów w świetle zastosowanej metodyki akwizycji i procedur modyfikacji spektralnej
Evaluation of the efficiency of the methods of increasing seismic data resolution in exploration of hydrocarbons in light of the applied acquisition methodology and procedures of spectral modification – real case study
Kamil Hebda, Łukasz Habera, Marek Dohnalik: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Piotr Koślik, Justyna Hadzik: Instytut Przemysłu Organicznego, Oddział w Krupskim Młynie
Ocena dynamiki spalania propelantów w środowisku węgla kamiennego
Evaluation of propellant combustion dynamics in coal environment
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka, Miłosz Kędzierski: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Influence of the contact time of the preflush fluid with the filter cake on the effectiveness of the purification of the annular space
Wpływ czasu kontaktu cieczy przemywającej z osadem płuczkowym na skuteczność oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej
Jadwiga Holewa-Rataj, Ewa Kukulska-Zając: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Przegląd metod pomiaru emisji metanu wraz z analizą możliwości ich zastosowania do pomiaru emisji metanu z gazociągów
A review of methane emission measurement methods along with an analysis of their applicability to the measurement of methane emissions from gas pipelines
Paweł Stochaj: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Problem zastosowania ochrony katodowej na obiektach złożonych
The problem with applying cathodic protection to complex objects
Stefan Ptak, Artur Antosz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Janusz Jakóbiec: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
Wytwarzanie zmodyfikowanego aromatycznego plastyfikatora naftowego TDAE
Production of modified petroleum aromatic plasticizers TDAE
Agnieszka Skibińska, Magdalena Żółty: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badanie stabilności termooksydacyjnej smarów plastycznych. Część 3 – Kompleksowe smary litowe
Determination of thermal-oxidation stability of lubricating greases. Part 3 – Lithium-complex greases
Agnieszka Wieczorek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Oznaczenia składu grupowego olejów bazowych
Determination of the hydrocarbons group in base oils

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl