Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Październik

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Październik

Tomasz Słoczyński, Arkadiusz Drozd; Oil and Gas Institute – National Research Institute
Methane potential of the Upper Silesian Coal Basin carboniferous strata – 4D petroleum system modeling results
Metanonośność utworów karbońskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w świetle wyników przestrzennego dynamicznego modelowania 4D systemów naftowych
Weronika Kaczmarczyk; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Metodyka budowy modeli facjalnych i petrofizycznych uwzględniająca warunki chronostratygraficznej przestrzeni depozycyjnej
Facial and Petrophysical modeling based on chronostratigraphic depositional space
Aleksander Wilk, Robert Bartoń, Łukasz Bajewski, Andrzej Urbaniec; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Budowa pola prędkości na potrzeby migracji czasowej 2D po składaniu w trudnych rejonach geologicznych na przykładzie Karpat fliszowych w południowo-wschodniej Polsce
Construction of a velocity field for the purpose of Post Stack time migration 2D in difficult geological regions on the example of Flysch Carpathians in south-eastern Poland
Andrzej Gołąbek; Oil and Gas Institute – National Research Institute
Modeling of physical dispersion using script environment in Petrel
Modelowanie zjawiska dyspersji fizycznej z wykorzystaniem środowiska skryptowego programu Petrel
Artykuł ten dotyczy praktycznego rozwiązania problemu związanego z modelowaniem zjawiska dyspersji fizycznej zachodzącego
Marcin Rzepka, Marcin Kremieniewski, Miłosz Kędzierski; Oil and Gas Institute – National Research Institute
Cement slurries for sealing high temperature and high reservoir pressure boreholes
Zaczyny cementowe do uszczelniania otworów wiertniczych o wysokich temperaturach i ciśnieniach złożowych
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ superplastyfikatora na hydrofilowość zaczynów cementowych
Słowa kluczowe: zaczyn cementowy, superplastyfikator, środek upłynniający, hydrofilowość, poprawa uszczelnienia.
Teresa Steliga, Piotr Jakubowicz, Piotr Kapusta, Katarzyna Wojtowicz; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Efektywność biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych w zestarzałym odpadzie z dołu urobkowego
Effectiveness of biodegradation of petroleum pollutants in weathered drill waste
Sławomir Szuflita, Jerzy Kuśnierczyk, Mirosław Wojnicki, Marcin Warnecki; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania laboratoryjne określające wzrost potencjału parafinowania wraz ze spadkiem temperatury
Laboratory studies for the determination of the increase in the wax formation potential associated with the decrease in the temperature
Maria Ciechanowska; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Poprawa bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazownictwa
Improved energy security in the gas industry

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl