Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Listopad

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Listopad

Paulina Krakowska, Edyta Puskarczyk, Magdalena Habrat; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Paweł Madejski; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Mariusz Jędrychowski; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Parametry geometryczne przestrzeni porowej niskoporowatych piaskowców kambryjskich wyznaczone na podstawie wyników badań laboratoryjnych na próbkach z rdzeni wiertniczych
Geometric parameters of the pore space of low-porosity Cambrian sandstones determined on the basis of laboratory measurements results on core samples
Sebastian Waszkiewicz, Jerzy Karczewski, Paulina Krakowska, Jadwiga Jarzyna; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wyznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego TOC w skałach łupkowych z wykorzystaniem profilowań geofizyki otworowej na przykładzie danych z basenu bałtyckiego
Use of empirical methods based on well logging to calculate the total organic carbon content in Baltic Basin's shale gas reservoir
Maria Bała; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
Obliczanie parametrów anizotropii Thomsena w łupkach gazonośnych basenu bałtyckiego na podstawie pomiarów geofizyki otworowej
Thomsen anisotropy parameters calculation in the Baltic Basin shale gas formations based on the measurement of well logging data, some attempts
Maja Mroczkowska-Szerszeń, Mateusz Orzechowski; Oil and Gas Institute – National Research Institute
Infrared spectroscopy methods in reservoir rocks analysis – semiquantitative approach for carbonate rocks
Metody spektroskopii w podczerwieni w analizach skał zbiornikowych – podejście półilościowe w badaniach skał węglanowych
Piotr S. Dziadzio; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Środowisko sedymentacji warstw menilitowych w profilu łuski Stróż, jednostka śląska, Karpaty
Sedimentary environment of the Menilite Beds in the Stróże Thrust Sheet, Silesian Unit, Carpathians
Teresa Steliga, Małgorzata Uliasz, Piotr Jakubowicz, Anna Szajna; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zestalanie zużytych płuczek wiertniczych – próba półprzemysłowa
Solidification of used drilling muds – semi-industrial test
Marcin Kremieniewski; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ środków regulujących czas wiązania na parametry reologiczne zaczynu cementowego
Effect of agents regulating the setting time on rheological parameters of cement slurry
Szymon Lisman, Anna Huszał; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza możliwości zastosowania zmodyfikowanego prototypu przystawki odorymetrycznej INiG – PIB na potrzeby wykonywania pomiarów metodą olfaktometrii dynamicznej
Analysis of the possibility of using the modified INIG – PIB odorimetry snap prototype, for measurements by dynamic olfactometry method
Zofia Błaszkiewicz, Iwona Doening, Joanna Moskała; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Normalizacja przetworów naftowych i biopaliw płynnych w latach 2014–2018
Standardization of petroleum products and liquid biofuels in the years 2014–2018
Maria Ciechanowska; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Transfer innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych do praktyki przemysłowej w sektorze poszukiwawczo-eksploatacyjnym złóż węglowodorów
Innovative technology transfer in hydrocarbon exploration and production industry

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl