Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Marzec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Marzec

Andrzej Urbaniec, Katarzyna Drabik, Marek Dohnalik: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Selected features of carbonate rocks based on the X-ray computed tomography method (CT)
Wybrane cechy skał węglanowych w odwzorowaniu rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT)
Dorota Kluk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Klasyfikacja osadów deponowanych w instalacjach kopalnianych pod kątem doboru metod ich usuwania
Classification of sediments deposited in mining installations in terms of the selection of methods for their removal
Katarzyna Wojtowicz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Opracowanie metodyki oznaczania BTEX w próbkach gleb z wykorzystaniem chromatografii gazowej z przystawką headspace
Development of a headspace-gas chromatography method for the determination of BTEX in soil samples
Monika Wójcik: PGNiG SA
Kompleksowa analiza ryzyka środowiskowego dla procesów poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów typu shale gas w Polsce
Complex environmental risk assessment for the exploration and extraction processes of unconventional hydrocarbon deposits of the shale gas type in Poland
Monika Gajec, Anna Król, Ewa Kukulska-Zając, Justyna Mostowska-Stąsiek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Pobieranie próbek gleby w kontekście prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Soil sampling in the context of land surface pollution assessment
Tomasz Minor: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Powłoki poliuretanowe (PUR) nakładane na armaturę gazową przeznaczoną do stosowania w ziemi
Polyurethane Coatings (PUR) applied on gas valves designed for use in the ground
Krzysztof Szewczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe oceny techniczne, nowy system krajowy wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz rekomendacje techniczne INiG – PIB w systemie dobrowolnym w obszarze nieregulowalnym ustawą o wyrobach budowlanych
National technical assessments, a new national marketing system for construction products and INiG – PIB technical recommendations in a voluntary system in the area not regulated by the act on construction products
Grażyna Żak, Michał Wojtasik, Magdalena Żółty: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Impact of detergent-dispersant additives on B20 fuel oxidation stability
Wpływ dodatku detergentowo-dyspergującego na stabilność paliwa B20
Magdalena Żółty, Zbigniew Stępień, Jan Lubowicz: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wstępne badania efektywności dodatków przeciwutleniających stosowanych do uszlachetniania FAME
Preliminary investigations on the effectiveness of the antioxidant additives used for FAME
Tomasz Łaczek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zarządzanie emisją z olejów opałowych zawierających frakcję oleju popirolitycznego
Managing emissions from heating fuels containing a fraction of post-pyrolithic oil

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl