Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Kwiecień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Kwiecień

Grażyna Łykowska, Jolanta Klaja, Anna Przelaskowska, Urszula Zagórska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wydzielanie i charakterystyka frakcji pylastej (silt) w skałach mułowcowych zapadliska przedkarpackiego
Separation and characterization of the silt fraction in the mudstone rocks of the Carpathian Foredeep
Wiesław Szott, Krzysztof Miłek: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Analysis of the enhanced oil recovery process through a bilateral well using WAG-CO2 based on reservoir simulation. Part I – synthetic reservoir model
Analiza procesu wspomaganego wydobycia ropy odwiertem bilateralnym z wykorzystaniem WAG-CO2 w oparciu o symulacje złożowe. Część I – model złoża syntetycznego
Bogdan Filar: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analiza możliwości rozbudowy pojemności czynnej podziemnego magazynu gazu w wyniku podnoszenia górnego ciśnienia pracy PMG powyżej pierwotnego ciśnienia złoża gazu
Analysis of the possibility of expanding an underground gas storage facility working volume by raising the upper UGS operating pressure above the original gas reservoir pressure
Andrzej Paliński: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Hurtownie danych i eksploracja danych w prognozowaniu popytu na gaz i usługi magazynowania gazu
Data warehouses and data mining in forecasting the demand for gas and gas storage services
Julita Piskowska-Wasiak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Możliwości komplementarnego wykorzystania gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii
The possibility of complementary use of natural gas and renewable energy sources
Tadeusz Schuster, Jadwiga Holewa-Rataj: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Statystyczna ocena zgodności wyników wyznaczania liczby metanowej paliw gazowych różnymi metodami
Statistical evaluation of compliance of the results of gas methane determination using various methods
Magdalena Żółty, Dariusz Sacha: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Influence of E85 ethanol fuel composition on engine oil properties
Wpływ składu paliwa etanolowego E85 na właściwości oleju silnikowego
Joanna Zaleska-Bartosz, Joanna Niemczewska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Emisje hałasu w górnictwie nafty i gazu – wiertnie
Noise emissions in oil and gas mining – drilling
Kamil Pomykała, Agnieszka Skibińska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Badania ograniczenia pienienia cieczy wodorozcieńczalnych
Foam reduction tests for soluble metalworking fluids
Gerard Bartłomiejczyk: Rzeczoznawca Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
Gaz ziemny w motoryzacji w walce ze smogiem

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl