Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Maj

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Maj

Małgorzata Słota-Valim: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Określanie mechanicznych właściwości skał na podstawie właściwości fizycznych przy użyciu sztucznych sieci neuronowych
Prediction of mechanical properties of rocks based on their physical properties using Artificial Neural Networks
Mirosław Wojnicki, Stanisław Biały, Jerzy Kuśnierczyk, Sławomir Szuflita, Marcin Warnecki: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Pomiary mikroprzepuszczalności oparte na zjawisku zanikania impulsu ciśnienia (pressure pulse decay)
Micropermeability measurements based on pressure pulse decay method
Miłosz Kędzierski, Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ wydatku tłoczenia cieczy przemywającej na stopień oczyszczenia przestrzeni pierścieniowej
Influence of the flow rate of the preflush fluid on the effectiveness of the purification of the annular space
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Hybrydowa ciecz przemywająca do oczyszczania przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego
Hybrid preflush fluid for cleaning of the annular space of the borehole
Joanna Zaleska-Bartosz, Grzegorz Kołodziejak: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Emisje hałasu w górnictwie nafty i gazu – kopalnie
Noise emissions in oil and gas mining – mines
Piotr Szewczyk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ciśnieniowe próby szczelności gazociągów z tworzyw sztucznych o MOP 1,6 MPa
Pressure testing of plastic gas pipelines with a MOP of 1.6 MPa
Jacek Matusik: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Mikrokontroler – narzędzie bardzo przydatne w pracach badawczych
Microcontroller – a very useful tool in research
Magdalena Żółty, Wojciech Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Stabilność oksydacyjna estrów metylowych kwasów tłuszczowych stanowiących samoistne paliwo lub biokomponent olejów napędowych
Oxidation stability of fatty acid methyl esters as a B100 fuel or as a biocomponent of diesel fuels
Zygmunt Burnus: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Barwniki roślinne w estrach metylowych kwasów tłuszczowych. Część 1: Metodyki badań barwników roślinnych
Plant dyes in fatty acid methyl esters. Part 1: Methods of test of plant dyes

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl