Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Czerwiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Czerwiec

Robert Bartoń, Aleksander Wilk: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Obliczanie objętości materii organicznej (TOC) na podstawie inwersji genetycznej danych sejsmicznych
Calculation of organic matter volume (TOC) based on genetic inversion of seismic data
Piotr S. Dziadzio, Irena Matyasik: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Środowisko sedymentacji i korelacja geochemiczna dolnooligoceńskich utworów z obrębu jednostek dukielskiej i grybowskiej
Sedimentary environment and geochemical correlation of the Oligocene deposits from the Dukla and Grybow units
Anna Przelaskowska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Szacowanie wartości współczynnika przewodności cieplnej piaskowców fliszowych na podstawie składu mineralnego
Estimating the thermal conductivity value of the Carpathian flysch sandstones on the basis of their mineral composition
Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Methods for evaluation of “in situ” coal permeability in underground coal mines using hydrodynamic test data
Metody określania przepuszczalności in situ w warunkach kopalnianych na podstawie wyników testów hydrodynamicznych
Renata Cicha-Szot: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Współczynnik ściśliwości skał i płynów – parametr petrofizyczny, który należy uwzględnić, czy który można pominąć w charakterystyce złóż surowców płynnych?
Compressibility – petrophysical parameter which should be considered or might be omitted in reservoir characterization?
Marcin Kremieniewski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Poprawa szczelności płaszcza cementowego za pomocą innowacyjnych dodatków antymigracyjnych
Improving the cement sheath sealing by innovative gas migration control additives
Michał Cierzniak, Mariusz Miziołek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie modelowania przestrzennego do wyznaczania stref pod odwierty eksploatacyjne dla PMG działających w obrębie wyeksploatowanych złóż konwencjonalnych
Determination of perspective zones for wells through the application of spatial modeling within UGS operating in exploited conventional reservoirs
Rafał Kozdrach: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Wpływ rodzaju fazy zdyspergowanej na właściwości tribologiczne smarów plastycznych wytworzonych na oleju lnianym
The influence of dispersed type phase on tribological properties of lubricating greases to form on the linseed oil
Sylwia Lutyńska, Marian Turek: Silesian University of Technology
Aly A. Hamouda: University of Stavanger
Renata Cicha-Szot, Grzegorz Leśniak, Piotr Kasza, Klaudia Wilk: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Research Project: “Design, environmental impact and performance of energized fluids for fracturing oil and gas reservoir rocks of Central Europe” (ENFLUID) – assumptions, evolution and results
Projekt badawczy: ”Projektowanie, wpływ na środowisko i skuteczność działania energetyzowanych cieczy do szczelinowania skał zbiornikowych ropy i gazu Europy Środkowej” (ENFLUID) – założenia, przebieg i rezultaty

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl