Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Lipiec

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Lipiec

Piotr Gołda, Paulina Krakowska: AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Interpretacja jakościowa i ilościowa przestrzeni porowej piaskowca karbońskiego na podstawie wyników rentgenowskiej tomografii komputerowej
Qualitative and quantitative interpretation of Carboniferous sandstone pore space on the basis of X-ray computed tomography results
Mariusz Miziołek: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Przykład budowy heterolitologicznych pułapek złożowych w NW części zapadliska przedkarpackiego
Example of the construction of heterolitological reservoir traps in the NW part of the Carpathian Foredeep
Wiesław Szott, Krzysztof Miłek: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Analysis of the enhanced oil recovery process through a bilateral well using WAG-CO2 based on reservoir simulation. Part II – real reservoir model
Analiza procesu wspomaganego wydobycia ropy odwiertem bilateralnym z wykorzystaniem WAG-CO2 w oparciu o symulacje złożowe. Część II – model złoża rzeczywistego
Andrzej Janocha, Katarzyna Wojtowicz: Oil and Gas Institute – National Research Institute
Studies reducing the H2S from natural gas of using polyimide membrane
Określenie możliwości separacji siarkowodoru ze strumienia gazów na membranach poliimidowych
Marcin Kremieniewski, Miłosz Kędzierski, Marcin Rzepka: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Symulator przepływu cieczy wiertniczych – zasada pomiaru i możliwości badawcze
Drilling fluid flow simulator – the principle of measurement and research capabilities
Sławomir Błaż: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Płuczki lateksowo-glinowe do przewiercania niestabilnych formacji łupkowych
Latex-aluminum muds for instable shale formations drilling
Mirosław Wojnicki, Marcin Warnecki, Jerzy Kuśnierczyk, Sławomir Szuflita: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Analizy PVT jako skuteczne narzędzie w rękach inżyniera naftowego. Część 1: laboratoryjne badania PVT
PVT analyses as an effective tool in the hand of the petroleum engineer. Part 1: laboratory PVT studies
Wacława Piesik-Buś: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bilans stanu zasobów gazu ziemnego na przykładzie złóż Niżu Polskiego
The balance of the state of natural gas resources on the example of the south-western Polish deposits
Anna Wróblewska: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zgrzewanie elektrooporowe gazociągów polietylenowych w ujemnych temperaturach otoczenia
Electrofusion welding of polyethylene gas pipelines in sub-zero temperatures

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl