Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Sierpień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Sierpień

Andrzej Urbaniec, Łukasz Bajewski, Robert Bartoń, Aleksander Wilk Oil and Gas Institute – National Research Institute
Analysis of the seismic image for the Carpathians and their basement resulting from the reprocessing of 2D seismic profiles
Analiza obrazu sejsmicznego dla Karpat i ich podłoża, uzyskanego w wyniku reprocessingu profili sejsmicznych 2D
Wojciech Bieleń, Irena Matyasik Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Biomarkery, Tmax oraz refleksyjność witrynitu jako wskaźniki dojrzałości termicznej materii organicznej w skałach osadowych – korelacje i zakres stosowalności
Biomarkers, Tmax and vitrinite reflectance as organic matter thermal maturity indices in sedimentary rocks – correlations and scope of applicability
Rafał Skupio, Sylwia Kowalska Oil and Gas Institute – National Research Institute
Leszek Jankowski Polish Geological Institute – National Research Institute
Analysis of influence of environmental conditions and natural gamma radiation for radon concentration measurements
Analiza wpływu warunków środowiskowych oraz naturalnej promieniotwórczości gamma na wyniki pomiarów koncentracji radonu
Łukasz Habera, Kamil Hebda Oil and Gas Institute – The National Research Institute
Piotr Koślik Institute of Organic Industry, Krupski Młyn Branch
The study on combustion of propellants in airborne conditions
Badania temperatury spalania paliw prochowych w warunkach napowietrznych
Piotr Łętkowski Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie półautomatycznego algorytmu doboru optymalnej liczby i położenia odwiertów wydobywczych
Semi-Automatic Algorithm for Optimal Production Well Placement
Marcin Kremieniewski Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Poprawa wczesnej wytrzymałości mechanicznej płaszcza cementowego powstałego z zaczynu lekkiego
Improvement of the early mechanical strength of cement sheath formed from lightweight cement slurry
Aleksander Kopydłowski, Dagmara Nowak, Agnieszka Wieczorek Oil and Gas Institute – National Research Institute
Use of FAME from selected vegetable oils and proper evaluation of their content in diesel fuel
Zastosowanie FAME z wybranych olejów roślinnych, a prawidłowa ocena ich zawartości w oleju napędowym
Marek Kozak Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Rozwój metod oznaczania siarki w paliwach i w komponentach paliw technikami spektrometrii atomowej
Development of methods for the determination of sulfur in fuels and fuel components by atomic spectrometry techniques

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl