Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydawnictwa INiG - Nafta-Gaz ISSN 0867-8871

Nafta-Gaz - wydanie: 2018 / Wrzesień

Nafta-Gaz - Artykuły - wydanie: 2018 / Wrzesień

Irena Matyasik, Karol Spunda, Małgorzata Kania; Oil and Gas Institute – National Research Institute
Kinga Wencel; Jagiellonian University
Genesis of hydrogen sulfide in carbonate reservoirs
Geneza siarkowodoru w węglanowych skałach zbiornikowych
Konrad Ziemianin; Oil and Gas Institute – National Research Institute
Characteristics of dispersed organic matter in the Menilite Beds from the Skole Unit
Charakterystyka rozproszonej materii organicznej w warstwach menilitowych jednostki skolskiej
Marek Janiga, Piotr Kapusta, Małgorzata Kania; Oil and Gas Institute – National Research Institute
Agnieszka Szubert; KGHM CUPRUM sp. z o.o. (Ltd) Research and Development Centre Agnieszka Szubert KGHM CUPRUM sp. z o.o. (Ltd) Research and Development Centre
Microbiological coal biogasification under laboratory conditions – biogas quantity and quality
Mikrobiologiczne zgazowanie węgla w warunkach laboratoryjnych – ilość i jakość biogazu
Robert Bartoń, Andrzej Urbaniec; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Wykorzystanie pomiarów PPS do uszczegółowienia interpretacji sejsmicznej 3D na przykładzie utworów dolnego paleozoiku
Application of PPS measurements to refine the 3D seismic interpretation based on the Lower Paleozoic strata example
Małgorzata Uliasz, Grzegorz Zima, Bartłomiej Jasiński, Anna Szajna; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ewa Witek; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
Ocena wpływu poliwinyloaminy na inhibitujące właściwości płuczki wiertniczej
Impact assessment of polyvinylamine on the inhibition properties of drilling mud
Marcin Kremieniewski; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Ocena skuteczności oczyszczania kolumny rur okładzinowych przed cementowaniem na podstawie badań przy użyciu wiskozymetru obrotowego
Cleaning of the casing string before cementation, based on research using a rotational viscometer
Teresa Steliga, Piotr Jakubowicz, Katarzyna Wojtowicz, Dorota Kluk; Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Zastosowanie testów toksykologicznych w przemyśle naftowym
Application of toxicological tests in oil industry
Przemysław Jarosiński, Aneta Lorek; Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Instytut Chemii
Asfalteny naftowe – przegląd wybranych zagadnień
Petroleum asphaltenes – review of selected issues Petroleum asphaltenes – review of selected issues

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl