2-11-2009

24 Światowy Kongres Gazowniczy

W dniach 5-9 października w Buenos Aires odbył się 24. Światowy Kongres Gazowniczy (24th World Gas Conference). Było to wielkie wydarzenie, które od strony organizacyjnej przygotowały – przez cały trzyletni okres kadencji – władze Międzynarodowej Unii Przemysłu Gazowniczego (International Gas Union), a od strony merytorycznej – jej Komitety Programowe (Program Commities – PGC), Komitety Robocze (Working Commities – WOC) oraz Grupy Tematyczne (Task Forces – TF).

Światowy Kongres Gazowniczy od lat stanowi forum wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących całego łańcucha paliwowego gazu ziemnego, oceny dotychczasowej strategii i rozwoju oraz wytyczania założeń i kierunków przyszłej polityki przemysłu gazowniczego. Jest także miejscem podsumowania osiągnięć trzyletniego okresu w sferze technologii, techniki, zarządzania i marketingu oraz wielkim centrum biznesu, gdzie toczą się rozmowy przedstawicieli przedsiębiorstw gazowniczych i stron zainteresowanych ich działalnością oraz prezentowane są oferty tych przedsiębiorstw. Temu ostatniemu celowi służy głównie Wystawa, zawsze towarzysząca Kongresowi.

24 Kongres odbywający się pod hasłem The Global Energy Challenge: Rewieving the strategies for natural gas („Przyjęcie nowej strategii w gazownictwie wyzwaniem dla światowej energetyki”) zgromadził 3200 delegatów i 269 wystawców z 81 krajów świata. Podczas ceremonii otwarcia do uczestników kongresu przemawiała Cristina Fernandez de Kirchner – prezydent Argentyny, podkreślając związane z przemysłem gazowniczym nadzieje na pokonanie kryzysu ekonomicznego, wzrost gospodarczy i powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu. Ceremonię zakończyły piękne pokazy tańców argentyńskich, zwłaszcza tanga.

W ustalonym porządku następnych dni obrad odbyły się po cztery wystąpienia prezesów wielkich przedsiębiorstw gazowniczych (Keynote Addresses): Repsol YPF, Gas Natural SDG, Quatargas Operating Company LTD, Gazprom, E.ON Ruhrgaz, Petrobras, The Japan Gas Association, Chevron Coproporation, GDF Suez, Total, Petronas, YPFB (Boliwia), American Gas Association, National Iranian Gas Company oraz Gasunie. Przedstawiali oni swoje poglądy na drogi rozwoju i perspektywy światowego gazownictwa oraz misje i programy swoich firm. Jak zwykle duże zainteresowanie wzbudziło przemówienie A. Millera – prezesa Gazpromu, w którym podkreślił on wiarygodność i stabilność swojego przedsiębiorstwa jako eksportera gazu oraz kluczową rolę długoterminowych kontraktów na jego dostawy, podał plany dywersyfikacji dróg eksportu, w tym 25-proc. udział w światowym rynku LNG do roku 2020, przesył 55 mld m3 gazu rocznie gazociągiem Nord Stream w roku 2011 oraz 63 mld m3 gazu rocznie gazociągiem South Stream nie później niż w roku 2015, Prezesi E.ON Ruhrgaz i Repsol YPF w swoich wystąpieniach poświecili sporo uwagi roli niekonwencjonalnych zasobów gazu, które już obecnie – i z pewnością w przyszłości – będą przyczyną zmiany na światowych rynkach gazu, i mogą spowodować odwrócenie trendów w jego podaży i popycie. W kolejnych wystąpieniach omawiano też duże projekty gazowe, jak np. eksploatację złoża Sztokman, uwzględniając aspekty techniczne i ekonomiczne na tle analizy zapotrzebowania na gaz, wielkości produkcji i cen w okresie wychodzenia z kryzysu oraz po jego zakończeniu.
Wszyscy zgodnie podkreślali:

Wielokrotnie przywoływany był też program Unii Europejskiej określany hasłowo jako „3 × 20 + 10”.

Relacje z wystąpień oraz opinie znawców i ekspertów w dziedzinach gazownictwa i ekonomii przekazywała codziennie gazeta kongresowa „WGC News”. Jej cztery wydania zawierają między innymi:

Obrady Kongresu toczyły się podczas czterech rodzajów sesji, były to:

Szczegółowy program Kongresu – podobnie jak katalog Wystawy – wydano w formie wielostronicowych podręczników, zatem nie sposób omówić ich w krótkiej relacji z tego wydarzenia. Celowe wydaje się jednak podanie przynajmniej tytułów sesji, gdyż pozwalają one zorientować się w zagadnieniach uznanych za priorytetowe. Hasła tytułowe w brzmieniu oryginalnym i w tłumaczeniu zawiera poniższe zestawienie.

Strategiczne dyskusje panelowe:

WOC 1 Exploration and Production (Poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego):

WOC 2 Storage (Magazynowanie gazu):

WOC 3 Transmission (Przesył gazu):

WOC 4 Distribution (Dystrybucja gazu):

WOC5 Utilisation (Użytkowanie gazu):

PGC A Sustainable Development (Zrównoważony rozwój):

PGC B Strategy, Economics & Regulation (Strategia ekonomia i regulacje prawne):

PGC C Developing Markets (Rozwijające się rynki gazu):

PGCB Liquefied Natural Gas (Skroplony gaz ziemny):

TF Gas Market Integration (Integracja rynków gazu):

W pakiecie Kongresowym, oprócz materiałów (24th World Gas Conference Proceedings IGU Committee Reports and Papers), delegaci otrzymali specjalnie przygotowane na Kongres opracowania:

Organizacja Kongresu była dobra i sprawna, a program dobrany tak, aby zadowolić choć w części bardzo liczne i zróżnicowane grono uczestników. Niestety dla przedstawicieli instytucji badawczych koszt uczestnictwa uznać należy za zbyt wysoki, ograniczający w dużym stopniu możliwość wzięcia udziału w obradach. Ta grupa uczestników, podobnie jak autorka niniejszej relacji, preferowałaby również pewne ograniczenie wystąpień o charakterze ogólnym (Keynote Addresses), w których często powtarzały się te same treści; na rzecz zwiększenia limitu czasu na wystąpienia eksperckie oraz utrzymanie dobrego zwyczaju udostępniania przed obradami „papierowych” kopii referatów – co przyczyniło by się do lepszego ich zrozumienia (w tym do łatwiejszego pokonania barier językowych) oraz do zintensyfikowania dyskusji.

Na koniec tej relacji z wydarzeń i publikacji 24. Światowego Kongresu Gazowniczego nie sposób pominąć udziału w Kongresie przedstawicieli polskiego przemysłu gazowniczego i placówek naukowych prowadzących prace badawcze i rozwojowe na jego potrzeby:

Bogate materiały 24. Kongresu dostępne u delegatów będą z pewnością inspiracją do przyszłych prac i zostaną wielokrotnie wykorzystane w okresie, gdy trwać będą przygotowania do kolejnego Kongresu, który odbędzie się w roku 2012 w Kuala Lumpur.

Katarzyna Steczko
Delegat Instytutu Nafty i Gazu na 24 Światowy Kongres Gazowniczy
Reprezentant Polski w Komitecie Programowym IGU „Zrównoważony Rozwój”