Zamknij okno

Grand Prix dla Instytutu Nafty i Gazu

1-12-2009

20 listopada 2009 Instytut otrzymał Grand Prix w VIII Edycji Międzynarodowego Konkursu EKO-2009 przyznaną w dziedzinie ochrony środowiska za 13 oryginalnych i ekologicznych rozwiązań

W lipcu 2009 r. do konkursu zostało zgłoszonych
 13 następujących prac konkursowych:

1) Katalityczna regeneracja olejów zużytych do wysokojakościowych olejów bazowych,

2) Biodegradacja zestarzałych zanieczyszczeń ropopochodnych z terenów kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego,

3) Biodegradowalny olej smarowy dla potrzeb kolejnictwa,

4) Sposób neutralizacji siarkowodoru powstającego w kawernach solnych,

5) Otrzymywanie wysokojakościowych węglowodorowych frakcji paliwowych w procesie hydrokonwersji olejów tłuszczowych w mieszaninie ze średnimi destylatami z zachowawczej przeróbki ropy naftowej,

6) Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym,

7) Dodatek detergentowy do olejów napędowych wyższych kategorii,

8) Dodatek o działaniu biobójczym do paliw,

9) Modyfikator procesu spalania zwłaszcza do oleju opałowego,

10) Olej napędowy zawierający biokomponenty,

11) Paliwo do turbinowych silników lotniczych,

12) Sposób neutralizacji dwutlenku węgla magazynowanego w podziemnych strukturach geologicznych,

13) Sposób ograniczania zawartości siarkowodoru w płynach złożowych i gazie ziemnym.

Konkurs przeprowadzany jest przy poparciu Ministrów Ochrony Środowiska Polski, Czech i Słowacji, a także Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Celem Konkursu jest wspieranie działalności służącej ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego. Na konkurs przyjmowane są projekty zawierające rozwiązania techniczne, techniczno-organizacyjne lub organizacyjne zastosowane lub realizowane od stycznia 2008 r., mające pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.