Zamknij okno

Konferencja
"Kierunki prac normalizacyjnych CEN/TC 19 w zakresie rozwoju paliw i biopaliw"
zakończona

09-06-2011

W dniach od 23 do 27 maja 2011 r., po raz pierwszy w Polsce, odbyły się w Krakowie spotkania grup roboczych i posiedzenie plenarne Komitetu Technicznego TC 19, działającego w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN. Organizatorami spotkania były Instytut Nafty i Gazu, Komitet Techniczny KT 222 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA oraz Targi w Krakowie.
Posiedzenia CEN/TC19 zakończyła międzynarodowa konferencja "Kierunki prac normalizacyjnych CEN/TC 19 w zakresie rozwoju paliw i biopaliw".

Sponsorami posiedzeń oraz Konferencji byli: Sponsor Główny PKN Orlen, Partner Grupa LOTOS, Sponsor Rafineria Trzebinia.


Patronat Honorowy:

Minister Gospodarki


Organizatorzy:
INIG
PKN KT222

CEC
Targi w Krakowie


Sponsor Główny:

PKN ORLEN


Partner:

Grupa LOTOS


Sponsor:

W ramach cyklu spotkań normalizacyjnych odbyły się:

23 maja 2011 r.  Posiedzenie Grupy Roboczej WG 21 ds. benzyny bezołowiowej:

W posiedzeniu wzięło udział 58 osób w tym przedstawiciele z 16 państw Austrii, Belgii, Czarnogóry, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii Włoch i Polski.

24 maja 2011 r.  Posiedzenie Grupy Roboczej WG 24 ds. oleju napędowego:

W posiedzeniu wzięły udział 72 osoby w tym przedstawiciele z 20 państw Austrii, Belgii, Czarnogóry, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

25 maja do 26 maja 2011 r. 29-te Posiedzenie Plenarne Komitetu Technicznego TC 19 "Paliwa ciekłe i gazowe, środki smarowe i produkty podobne pochodzenia naftowego, syntetycznego i biologicznego" działającego w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN:

W posiedzeniu plenarnym wzięło udział 60 osób w tym przedstawiciele z 20 państw: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czarnogóry, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Macedonii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.
W trakcie dwudniowego spotkania, delegaci państw członkowskich CEN, przyjęli 57 rezolucji, podsumowujących dwuletnią pracę CEN/TC19 w zakresie procesu wdrażania nowych norm i wymagań na paliwa, biopaliwa i biokomponenty oraz bieżących spraw organizacyjnych TC19.

27 maja 2011 r. Konferencja "Kierunki prac normalizacyjnych CEN/TC 19 w zakresie rozwoju paliw i biopaliw".
Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka.

Wykładowcami na konferencji byli wybitni eksperci grup roboczych WG 21 i WG 24, których głównym zadaniem jest normalizacja wymagań i metod badań dla benzyn i olejów napędowych, również tych z biokomponentami.

Program konferencji obejmował 9 prezentacji dotyczących następujących zagadnień:

1.   Dyrektywy Komisji Europejskiej a wymagania dotyczące jakości paliw silnikowych - Jacco Woldendorp
2.   Wymagania jakościowe dla benzyny silnikowej, historia, stan obecny, planowane zmiany - Benoit Engelen
3.   Jakość oleju napędowego stosowanego do samochodów osobowych i ciężarowych - Nigel Elliott
4.   Wpływ jakości paliw na poziom emisji spalin i wymagania techniczne dla samochodów osobowych i ciężarowych - Anders Röj
5.   Sposoby zapewnienia jakości (bio)paliw w łańcuchu dystrybucji - Nigel Elliott
6.   Nowe metody badań CEN (np. mangan, fosfor w FAME) - Paolo Tittarelli
7.   Precyzja metod badań w praktyce laboratoryjnej i w wymaganiach dla paliw (EN ISO 4259) - Tom Feuerhelm
8.   Rozwój europejskich wymagań jakościowych dla biodiesla i bioetanolu - Barry Cahill
9.   Wymagania jakościowe dla paliw alternatywnych - Ortwin Costenoble

Konferencja prowadzona była w języku angielskim przez Sekretarza CEN/TC 19 Pana Ortwina Costenoble.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele z 16 państw (Albanii, Belgii, Włoch, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Holandii, Japonii, Macedonii, Czarnogóry, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski), a nasz kraj reprezentowali przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, przemysłu naftowego PKN Orlen, Grupy Lotos, Rafinerii Trzebinia, Czechowice, Jedlicze, Operatora Logistycznego Paliw Płynnych OLPP, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Agencji Rezerw Materiałowych, przedstawicieli przemysłu biopaliwowego, ośrodków badawczych, laboratoriów itp.
Dyskutowano o bieżących problemach jakości biopaliw, nowych metodach ich badań oraz rynku i kierunkach rozwoju biopaliw w Europie.
Konferencja wykazała, że zaangażowanie w prace grup roboczych CEN daje możliwość uczestnictwa w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów jakościowy paliw silnikowych oraz współtworzenia europejskich wymagań i metod badań na te produkty, co może mieć bardzo istotne znaczenie również z punktu widzenia zabezpieczenia interesu krajowych producentów paliw i biopaliw. Problem finansowania pracy polskich ekspertów w ramach grup roboczych CEN/TC19 jest palącym problemem do rozwiązania w ramach krajowego Komitetu PKN/KT 222. Wymaga to jednak zdecydowanego wsparcia finansowego ze strony przemysłu.

Pełne sprawozdanie zostanie opublikowane w wydaniu lipcowym miesięcznika "Nafta-Gaz".

 

Konferencja "Kierunki prac normalizacyjnych CEN/TC 19 w zakresie rozwoju paliw i biopaliw" w obiektywie: