Zamknij okno

 

17-06-2013


Nowy Doktor w Zakładzie Geofizyki Wiertniczej

 

W dniu 17 czerwca 2013 r.
na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH,
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra inż. Marka Dohnalika.

Tematem rozprawy było: Zwiększenie możliwości wyznaczania parametrów zbiornikowych skał z wykorzystaniem rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej.

Praca została napisana pod opieką Pani prof. dr hab. inż. Jadwigi Jarzyny.

Celem rozprawy była ocena możliwości zastosowania rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej (micro-CT) do opisu struktury porowej skał.

W pracy omówiono podstawy metody rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej i opisano zjawiska zachodzące podczas przechodzenia promieniowania X przez materię badanego ośrodka. Następnie przedstawiono metodykę przetwarzania obrazu w programach ImageJ i AVIZO oraz analizę obrazu w programie MAVI.
Badania wykonane podczas realizacji pracy zostały przeprowadzone na próbkach piaskowca czerwonego spągowca facji rdzenia wydmy. Próbki pobrano z trzech rejonów: Czarna Wieś – Parzęczewo, Siekierki – Miłosław i Środa Wielkopolska – Kromolice.
Wykonano badania obejmujące pomiary: spektrometrem jądrowego rezonansu magnetycznego, porozymetrem rtęciowym, piknometrem helowym oraz przepuszczalnościomierzem. Następnie wykonano badania metodą micro-CT. Wyniki otrzymane z analizy obrazu odniesiono do parametrów, otrzymanych z wykorzystaniem pozostałych metod i sprawdzono, w jakim stopniu wartości otrzymane z analizy obrazu korelują z parametrami uzyskanymi innymi sprawdzonymi metodami badawczymi.

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, uchwałą z dnia 09 lipca 2013 r. nadała mgr. inż. Markowi Dohnalikowi stopień naukowy doktora w obszarze: nauk przyrodniczych, w dziedzinie: Nauk o Ziemi, w dyscyplinie: geologia, w specjalności: geofizyka stosowana.

Serdecznie gratulujemy.