Zamknij okno

X Jubileuszowa Konferencja Dyrektorów Instytutów Badawczych
nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

18-10-2013

W dniach 17–18.10.2013 r. odbyła się w Krakowie X Jubileuszowa Konferencja Dyrektorów Instytutów Badawczych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, której współorganizatorem były: Instytut Nafty i Gazu, Instytut Odlewnictwa oraz Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Pierwszego dnia obrady miały miejsce w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu, przy ul. Lubicz 25A. W Sali konferencyjnej Instytutu zgromadzili się Przedstawiciele Jednostek Rządowych, Ministerialnych oraz Dyrektorzy Jednostek Badawczych. m.in.:

 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Pani Minister Grażyna Henclewska,
 • Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Pan Marcin Łata,
 • Dyrektor Departamentu Innowacyjności i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki – Pan Jerzy Majchrzak,
 • Przedstawiciel Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego – Pan Marcin Kardas,
 • Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – Pan Prof. Maciej Zabel,
 • Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Gospodarki – Pan Roman Adamczyk,
 • Prezes Urzędu Dozoru Technicznego – Pan Mieczysław Borowski,
 • Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – Pan Eugeniusz Roguski.

Obrady otworzyli Pani prof. Maria Ciechanowska, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu, Pani Minister Grażyna Henclewska oraz Sekretarz Stanu, Wiceminister Gospodarki – Jerzy Witold Pietrewicz.
W pierwszych dwóch sesjach obrad swoje wystąpienia przedstawili: Wiceprzewodniczący RG IB – Pan Zbigniew Śmieszek, który omówił problemy działalności instytutów badawczych, nadzorowanych przez Ministerstwo Gospodarki oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa, Pan Marcin Kordas, którego wystąpienie dotyczyło kwestii polityki MNiSW w zakresie nauki i innowacyjności.

Następnie głos zabrał Przedstawiciel Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych Pan Maciej Zabel, którego wystąpienie wywołało ożywioną, konstruktywną dyskusję.
 W kolejnej prezentacji wygłoszonej przez Panią Annę Ostapczuk, Przedstawiciela Narodowego Centrum Badań, Kierownika Zarządzania Programami, poruszone zostały kwestie dotyczące Programów Badawczych NCBiR.
Kontynuacją wystąpienia Pani Anny Ostapczuk, była prelekcja nt. Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, którą wygłosił Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Pan Dyrektor Marcin Łata.
Po zakończeniu obydwu wystąpień odbyła się dyskusja nt. kolejnych transz finansowania badań naukowych, nowych programów i perspektyw badawczych.
Pierwszy dzień Konferencji zakończył się zwiedzaniem Kopalni Soli w Wieliczce, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Szlak turystyczny, któremu towarzyszył Skarbnik - Dobry Duch wielickiej kopalni, zwieńczony został uroczystą kolacją w Komorze Haluszki i występem zespołu „Poets’ Corner”.

W drugim dniu Konferencji, Goście zostali zaproszeni przez współorganizatorów Konferencji na zwiedzanie Krakowskich Instytutów: Instytutu Nafty i Gazu, Instytutu Odlewnictwa i Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.
W Pionie Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu, Gości powitała Pani profesor Maria Ciechanowska, która omówiła działalność poszczególnych pionów badawczych Instytutu: Pionu Poszukiwania Złóż Węglowodorów, Pionu Eksploatacji Złóż Węglowodorów, Pionu Gazownictwa.
Prezentację na temat działalności Pionu Technologii Nafty przedstawiła Za-ca Dyrektora ds. Technologii Nafty Pani Wiesława Urzędowska. Na zakończenie oddała głos kierownikom 6 zakładów badawczych:

 • Panu Stefanowi Ptakowi - Kierownikowi Zakładu Olejów i Środków Smarowych i Asfaltów;
 • Panu Janowi Lubowiczowi - Kierownikowi Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych;
 • Panu Stanisławowi Oleksiakowi - Kierownikowi Zakładu Oceny Właściwości Eksploatacyjnych;
 • Panu Winicjuszowi Stanikowi - Kierownikowi Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej oraz Sprzedaży;
 • Panu Leszkowi Ziemiańskiemu - Kierownikowi Zakładu Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych;
 • Pani Beacie Altkorn - Kierownikowi Zakładu Analiz Naftowych.

Każdy z kierowników przedstawił naukowy i badawczy profil działalności zakładu, a następnie zaprosił Gości Konferencji do zwiedzenia najciekawszych laboratoriów i stanowisk badawczych.
Po zakończeniu części teoretycznej, Uczestnicy Konferencji udali się na zwiedzanie Pionu Technologii Nafty INiG mieszczącego się przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie.
Drugiego dnia Konferencji obrady rozpoczął Dyrektor Departamentu Innowacyjności i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, Pan Jerzy Majchrzak, który przedstawił Uczestnikom Konferencji Rządowe projekty rozwoju innowacyjności.
Kolejne dwa punkty obrad dotyczyły współpracy Instytutów Badawczych z Polskim Centrum Akredytacji oraz z Urzędem Dozoru Technicznego.
Z ramienia Polskiego Centrum Akredytacji głos zabrał Dyrektor PCA, Pan Eugeniusz W. Roguski.
Tematem drugiej prelekcji było bezpieczeństwo urządzeń w instytutach badawczych, którą przedstawił Prezes UDT, Pan Mieczysław Borowski.
Ostatnie punkty obrad X Konferencji oscylowały wokół problemów przyszłości instytutów badawczych oraz ich oceny.
Wizję przyszłości instytutów badawczych w następnym okresie parametryzacji przedstawił Dyrektor Instytutu Lotnictwa, Pan Witold Wiśniowski.

Na zakończenie Konferencji głos zabrał Dyrektor Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Gospodarki, Pan Roman Adamczyk. Podczas swojego wystąpienia Dyrektor Roman Adamczyk, zaprezentował ocenę i przedstawił problemy Instytutów Badawczych podległych Ministrowi Gospodarki.
Podsumowując obrady X Konferencji Wiceprzewodniczący RG IB, Pan Zbigniew Śmieszek stwierdził, że podczas spotkania przedstawione zostały najistotniejsze problemy dotyczące funkcjonowania instytutów badawczych oraz omówione kierunki dalszych działań mających na celu podniesienie poziomu i efektywności prowadzonych przez nie badań.
Z ramienia Organizatorów Konferencji, Gości pożegnała Pani profesor Maria Ciechanowska, Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu.