Zamknij okno

 

01-10-2013

Instytut jednostką notyfikowaną dla wyrobów budowlanych


W dniu 1 października 2013 r. Instytut Nafty i Gazu otrzymał autoryzację Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie prowadzenia oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w systemach 1, 2+ oraz 3, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych z dniem 23 października 2013 r. INiG został wpisany do bazy danych NANDO w obszarze europejskich jednostek notyfikowanych dla wyrobów budowlanych.

Zakres udzielonej notyfikacji obejmuje następujące grupy wyrobów:
- kurki kulowe do instalacji gazowych budynków – system 1,
- systemy przewodów kominowych – system 2+,
- urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe i ciekłe – system 3.