Aktualności

2012-12-12

Zmiana wysokości składki członkowskiej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013 r, zgodnie z uchwałą nr 6 ZG SITPNiG ulega zmianie wysokość składki członkowskiej.

więcej informacji: » Uchwała nr 6 ZG SITPNiG.PDF

2012-10-24

III Warsztaty Naukowo-Techniczne - "Początki i rozwój polskiego przemysłu gazowniczego”

W bieżącym roku przypada kilka okrągłych rocznic, o olbrzymim znaczeniu dla przemysłu gazowniczego w Polsce:

110 lat temu w 1902 r.  
- Otwarto w Borysławiu pierwsze niezależne od producentów, laboratorium  kontroli jakości gazu i produktów naftowych

100 lat temu w 1912 r. 
- Utworzono w Borysławiu pierwszy Zakład Gazu Ziemnego
- Oddano do eksploatacji pierwszy stalowy gazociąg przesyłowy o długości 700 m  z kopalni „Klaudiusz”  do  mostu na rzece
Tyśmienicy  w najgęściej zaludnionej części Borysławia

90 lat temu w 1922 r.
- Zapoczątkowano dystrybucję gazu płynnego o nazwie handlowej gazol
- Utworzono Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich
- Zaczęto wydawać „Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy”

80 lat temu w 1932 r.     
- Powołano do życia we Lwowie Instytut Gazowy, który przetrwał do wybuchu II wojny światowej
- Gazownia w Krakowie zastosowała po raz pierwszy rury stalowe do budowy gazowej sieci miejskiej

60 lat temu w 1952 r.
- Utworzono Centralne Laboratorium Gazownictwa w Warszawie

40 lat temu w 1972 r.
- Przekształcono Centralne Laboratorium Gazownictwa  w Warszawie w  Instytut Gazownictwa  w Krakowie
- Pracownicy Instytutu Gazownictwa w Krakowie wybudowali pierwszy na  świecie gazociąg przesyłowy z rur polietylenowych

30 lat temu w 1982 r.    
- Powołano Państwowe Przedsiębiorstwo Polskie  Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Dla upamiętnienia tych wydarzeń Koło SITPNiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie zorganizowało w Karpaczu Górnym  w dniach 28-09 do 30-09 2012 r.  III  Warsztaty  naukowo - techniczne pod hasłem „ Początki i rozwój przemysłu gazowniczego w Polsce”.
Uczestnikom „ Warsztatów” przedstawiono dwa referaty tematyczne.

Pierwszy referat  pt.: „Inż. Marian Wieleżyński . Pionier  przemysłu gazowniczego w Polsce1)   dotyczył ważniejszych wydarzeń z życia nestora polskiego gazownictwa,  inż.  M. Wieleżyńskiego  jednego z najwybitniejszych polskich  przemysłowców, który przyczynił się, do ugruntowania znaczenia Lwowa w galicyjskim przemyśle. Wraz z przyjacielem inż. Władysławem Szaynokiem,  niestrudzenie rozwiązywali problemy zagospodarowania gazu ziemnego ze złóż gazowych i ropno gazowych, budowali gazociągi, prowadzili badania nad oczyszczaniem gazu ziemnego, odgazolinowaniem ropy oraz wykorzystaniem gazu ziemnego w różnych dziedzinach gospodarki 3) W firmach, które utworzył konsekwentnie wdrażał zasadę akcjonariatu pracowniczego. Był człowiekiem wielkiego serca. Ludziom w potrzebie chętnie pomagał. Brał czynny udział w działalności patriotyczno niepodległościowej. Corocznie kilku słuchaczom lwowskich szkół akademickich fundował stypendia. Dzięki jego wsparciu Oddział Lwowski Akademickiego Związku Morskiego liczył 650 członków.
Marian Wieleżyński  i  Władysław Szaynok  w 1920 roku uczestniczyli w tworzeniu Zrzeszenia Gazowników Polskich,  którego statutowym celem było: „popieranie rozwoju przemysłu gazowniczego w Polsce przez zakładanie i prowadzenie stacji doświadczalnych, udzielanie porad fachowych, dawanie inicjatywy do tworzenia nowych placówek poświęconych gazownictwu, wydawanie czasopism i dzieł z tej dziedziny, odbywanie wspólnych narad, odczytów i zjazdów, popieranie zrzeszeń lub jednostek pracujących w tym samym kierunku i wykonywanie wszystkich czynności mających poprzeć rozwój gazownictwa”.
W styczniu 1921 założyli czasopismo pt. „Przegląd Gazowniczy”, przekształcone później na „Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy”. W okresie międzywojennym czynnie uczestniczyli w pracach Stowarzyszenia Gazowników Polskich.

Drugi referat pt: „Czterdziestolecie budowy pierwszego na świecie gazociągu przesyłowego z rur polietylenowych Wierzchowo – Szczecinek2) dotyczył prac wykonanych w związku z realizacją tego przedsięwzięcia. Pod koniec lat 60-tych w Centralnym Laboratorium Gazownictwa (CLG) w Warszawie w Pracowni Materiałów Pomocniczych i Zastępczych, którą kierował mgr Teodor Szynkiewicz rozpoczęto prace nad wdrożeniem do stosowania w gazownictwie rur z tworzyw sztucznych. Wykonano szereg prac studialnych. Pod nadzorem CLG ułożono kilka odcinków gazociągów z rur wytłoczonych z krajowego polichlorku winylu. W kwietniu 1972 roku CLG w Warszawie zostało przekształcone w Instytut Gazownictwa z siedzibą w Krakowie i Oddziałem w Warszawie. Przed przystąpieniem do budowy doświadczalnego gazociągu z rur polietylenowych Wierzchowo-Szczecinek, Instytut Gazownictwa  w Krakowie  opracował w ramach prac badawczych projekty urządzeń do zgrzewania, wykonał ich prototypy i opracował technologię budowy gazociągu. Po przystąpieniu do budowy realizował prace montażowe i sprawował nadzór. W referacie opisano uwarunkowania, które dały podstawę do podjęcia decyzji o przystąpieniu do budowy. Podano parametry techniczne urządzeń wykorzystanych przy realizowaniu prac montażowych, metodach łączenia rur PE i rur PE z rurami stalowymi, sposób wykonania przekroczeń z drogami, linią kolejową, bagnami i ciekami wodnymi. Omówiono technologię budowy gazociągu z polietylenu, organizację prac przy zgrzewaniu stacjonarnym i polowym, oraz wykonane badania szczelności i wytrzymałości. Przytoczono wyniki monitoringu pracy gazociągu podczas wieloletniej eksploatacji. Integralną część referatu stanowił zaprezentowany zbiór około 40 zdjęć (autor Jerzy Jan Czopek) dokumentujący przebieg prac wykonanych podczas budowy gazociągu. Na rysunkach przedstawiono opracowane w INiG rozwiązania konstrukcyjne połączeń PE- stal, omówiono sposób ich wykonania i montażu.

Uczestnicy III  Warsztatów  n-t  „Początki i rozwój przemysłu gazowniczego w Polsce” zwiedzili Muzeum Gazownictwa w  Paczkowie i kopalnię złota w Złotym Stoku. Przy dobrej słonecznej pogodzie i wspaniałej widoczności wędrując szlakami turystycznymi Karkonoszy zwiedzili schroniska: na Śnieżce, Dom Śląski, Luční Bouda, Strzechę Akademicką, Samotnie. Byliśmy też w Świątyni Wang i w Skałach Adrspaskich.
W III Warsztatach n-t w roku 2012 wzięło udział 47 osób w tym 25 członków krakowskiego Oddziału SITPNiG.

Literatura:
1) Jerzy Jan Czopek, Inż. Marian Wieleżyński . Pionier przemysłu gazowniczego w Polsce, Przegląd Gazowniczy nr 3/2012) 
2) Jerzy Jan Czopek, Czterdziestolecie budowy pierwszego na świecie gazociągu przesyłowego z rur polietylenowych Wierzchowo – Szczecinek, Wiek Nafty nr 3/2012
3) Leszek Wieleżyński    Wspólna praca wspólny plon.  Życie i dzieło mądrego człowieka, Veritas Foundation Publication Centre,1985, 63 Jeddo Road, London W12 9EE England

    Galeria zdjęć:
    budowa gazociągu Wierzchowo-Szczecinek
    (opracowanie dokumentacji fotograficznej: Jerzy Jan Czopek)
informacje archiwalne