Informacje archiwalne

(2012-03-14)

W dniu 13 marca 2012 r. w INiG w Krakowie
odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze
Koła Zakładowego SITPNiG.

Przewodniczący Koła  przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2008 do 2012.
W wyniku jawnego głosowania Zarząd Koła otrzymał jednogłośnie absolutorium.

Podczas głosowania wyłoniono władze Koła na lata 2012 - 2016,
które ukonstytuowały się w następującym składzie:

Zarząd Koła
Jerzy Jan Czopek - przewodniczący
Zofia Błaszkiewicz - z-ca przewodniczącego
Andrzej Król - sekretarz

Komisja rewizyjna
Wiesław Radwan  - przewodniczący
Maria Migdał - z-ca przewodniczącego
Jadwiga Zalewska  - sekretarz

Delegatami na Walne Zebranie Zarządu Oddziału SITPNiG wybrani zostali:

Jerzy Jan Czopek,
Zofia Błaszkiewicz,
Lidia Dudek,
Aleksander Klupa,
Andrzej Kobylarz,
Andrzej Król,
Piotr Szewczyk,
Teresa Wagner Staszewska.

Delegatami są także Członkowie Honorowi naszego Stowarzyszenia:
Ludwik Kossowicz i Ryszard Wolwowicz.

Zastępca delegata: Tadeusz Dziedzic.

 

(2010-05-05)

Zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału SITPNiG

W dniu 05-05-2010 r. w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie  przy ul. Lubicz 25 a odbyło się Zebranie Zarządu Krakowskiego Oddziału SITPNiG.

Przybyłych na zebranie powitała Dyrektor INiG Pani Profesor Maria Ciechanowska. Zebraniu przewodniczył  V- Prezes  Zarządu Oddziału Pan Andrzej Michniewski.

Pani Dyrektor M. Ciechanowska, przedstawiła referat, w którym omówiła kierunki merytorycznej działalności Instytutu. Podkreśliła, że multidyscyplinarny charakter prac, potencjał badawczy, kwalifikacje i doświadczenie dają Instytutowi legitymację do wspomagania procesów decyzyjnych państwa w dziedzinie energetyki, do uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i rozwojowych oraz do pełnienia roli partnera naukowego i eksperta dla przemysłu naftowego i gazowniczego.

Instytut od lat jest laureatem wielu prestiżowych nagród.
Great Place to Work - to nagroda przyznawana na całym świecie firmom, które cieszą się najwyższym zaufaniem wśród swoich pracowników. Za takie cechy jak: wiarygodność, szacunek, uczciwość, duma i koleżeństwo Instytut  w roku 2010 został powtórnie nagrodzony w tym   konkursie.

W dniach  16-18 -04-2010 r. odbyły się  Warsztaty n-t „Początki i rozwój przemysłu naftowego”.  Kol. Jerzy Czopek omówił ich przebieg i przedstawił na  fotograficznej sesji posterowej.

W dalszej części zebrania zreferowano sprawy związane z przygotowaniem wyjazdów n-t i  organizacją 10 Sympozjum Gazowniczego w Zakopanem – Kościelisku. Zaapelowano o składanie wniosków na odznaczenia. Rozpatrzono wnioski o przyjęcie nowych członków SITPNiG.

(2010-04-20)

Warsztaty naukowo techniczne „Początki i rozwój przemysłu naftowego”

W dniach od 16-04-2010 do 18-04-2010 r. odbyły się Warsztaty naukowo techniczne „Początki i rozwój przemysłu naftowego”.

Uczestnicy ( 38 osób) byli zakwaterowani w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Bystre” pomiędzy Baligrodem a Cisną. Zgodnie z  programem:

16-04-2010 r.
Uczestnicy zapoznali się z historią powstania i  rozwojem  Instytutu Nafty i Gazu w Krośnie oraz bieżącą tematyką prac badawczych i usługowych realizowanych w obszarach:

 • technologii wiercenia,
 • badania złóż ropy i gazu,
 • stymulacji wydobycia węglowodorów,
 • technologii eksploatacji płynów złożowych,
 • symulacji złóż węglowodorów i podziemnych magazynów gazu,
 • projektowania i eksploatacji podziemnych magazynów gazu.

W Muzeum Podkarpackim w Krośnie zwiedzono  ekspozycję dotyczącą historii powstania oświetlenia naftowego (wytworzonego w różnych wytwórniach europejskich i amerykańskich ) związaną z wynalazcą lampy naftowej i twórcą polskiego przemysłu naftowego Ignacym Łukasiewiczem.

(2008-10-02)

W dniach od 15 do 17 października 2008 r. w Jaworze nad Soliną odbył się XXXVII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG.

Delegatami oddziału krakowskiego SITPNiG byli:

 • Maria Ciechanowska
 • Ryszard Filipowicz
 • Jan Jewulski
 • Piotr Niewiarowski
 • Lucjan Rudzik
 • Stanisław Rychlicki
 • Leopold Sułowski
 • Stanisław Szafran

(2008-04-22)

W dniu 22 kwietnia 2008 r. delegaci Koła Zakładowego przy INiG w Krakowie uczestniczyli w Walnym Sprawozdawczo Wyborczym Zgromadzeniu Oddziału Krakowskiego SITPNiG

Dnia 22 -04-2008 r. w sali posiedzeń Zakładu Gazowniczego w Krakowie przy ulicy Gazowej 16 odbyły się Obrady Zwyczajnego Sprawozdawczo Wyborczego Zgromadzenia Delegatów Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Delegatami koła Zakładowego przy INiG w Krakowie byli: Beata Altkorn, Jerzy Czopek, Andrzej Froński, Aleksander Kaczmarczyk, Maria Łenyk, Wiesław Radwan, Andrzej Wiśniowicz, Jadwiga Zalewska oraz Członkowie Honorowi naszego stowarzyszenia: Ludwik Kossowicz i Ryszard Wolwowicz.

Zebranych powitał Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Krzysztof Dybaś.
Po wyborze Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów - kol. Krzysztof Dybaś przedstawił sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału SITPNiG w latach 2004 do 2008 r.
Następnie kol Jan Jewulski zaprezentował sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zwrócił się do zebranych o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Po przeprowadzonej dyskusji Zebranie udzieliło absolutorium.

Przewodnicząca Komisji Mandatowej Kol. Anna Wantuch poinformowała, że w obradach uczestniczy 55 delegatów ( na spodziewanych 60) i potwierdziła ważność obrad. Przystąpiono do wyborów w których wyłoniono:

Zarząd Oddziału w składzie:
Prezes - Krzysztof Dybaś oraz Krystyna Czopek, Jerzy Kowalczuk, Maria Rudzik, Anna Wantuch, Krzysztof Wesołowski, Marek Wiensak, Jan Wójcik, Bogumił Ziajka
Komisję Rewizyjną Oddziału:
Ryszard Filipowicz, Jan Jewulski, Zdzisław Zubrzycki
Sąd Koleżeński Oddziału:
Grzegorz Mleczko, Barbara Olszewska, Czesław Rybicki
Delegatów na Walny Zjazd:
Józef Chowaniec, Maria Ciechanowska, Krzysztof Dybaś, Andrzej Michniewski, Piotr Niewiarowski, Leopold Sułkowski. Zastępcy: Anna Wantuch, Albin Wojnar.
Delegatów do FSNT NOT:
Józef Chowaniec, Stanisław Toporkiewicz.

Ustalono kierunki działań i gospodarki finansowej Oddziału na kadencję 2008 – 2012 r. oraz uchwalono wnioski na XXXVII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG po czym nastąpiło zakończenie obrad.

(2008-04-17)

Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie zaprasza pracowników INiG do udziału w konkursie fotograficznym „W KRĘGU INSTYTUTU”.

Szczegóły konkursu (regulamin + karta zgłoszenia)

(2008-04-16)

W dniu 16-04-2008 r. w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie ul. Lubicz 25 a. odbyło się seminarium na temat: "Jakość paliw silnikowych sterowana ekologią i ekonomią”.
Prelekcję wygłosił Pan mgr inż. Aleksander Kaczmarczyk. W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby.

Zostały omówione następujące zagadnienia:

 • „Wkład” transportu samochodowego w zanieczyszczenie powietrza w aglomeracjach miejskich
 • Zanieczyszczone powietrze jako reaktor chemiczny
 • Silnik Diesla i silnik Otto – różne sposoby zatruwania powietrza i różne sposoby zapobiegania
 • Europejski program badawczy – sprzężenie strategii producentów samochodów i przemysłu rafineryjnego w celu obniżenia szkodliwej emisji – maksimum efektu dla danego poziomu kosztów
 • Obecny poziom zanieczyszczeń i program jego poprawy zapisany w dokumentach Unii Europejskiej
 • Pozycja Polski w wyścigu do czystego powietrza
 • Prognoza zmian – wariant umiarkowany.

Stwierdzono, że ze względu na aktualność i wagę poruszanych zagadnień temat ten powinien być przedmiotem publikacji.

(2008-02-19)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki ( Dz.U. nr 196 z dnia 24 października 2007 r) nastąpiło z dniem 01-01-2008 włączenie Instytutu Technologii Nafty do Instytutu Nafty i Gazu.
Przed połączeniem, w obu Instytutach funkcjonowały Koła Zakładowe SITPNiG.
Po konsultacjach z członkami obu kół ustalono, że zdecydowana większość jest za utworzeniem jednego Koła Zakładowego.

W dniu 19 lutego 2008 odbyły się w obu kołach zebrania sprawozdawcze na których:
a/ ustępujące zarządy uzyskały większością głosów absolutorium.
b/ podjęto uchwały:
1) o rozwiązaniu dwóch Kół Zakładowych SITPNiG działających przy Instytucie Nafty i Gazu i Instytucie Technologii Nafty,
2) utworzeniu jednego Koła Zakładowego SITPNiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie.

W tym samym dniu odbyło się zebranie wyborcze Koła Zakładowego SITPNiG przy Instytucie Nafty i Gazu. W zebraniu tym uczestniczył kol. Andrzej Michniewski członek Krakowskiego Zarządu Oddziału SITPNiG.
W głosowaniu tajnym wybrano Zarząd Koła, Delegatów i Komisję Rewizyjną.

()

17-04-2010 r.
Uczestnicy warsztatów na terenie Skansenu Naftowego w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zapoznali się z początkami rozwoju przemysłu naftowego, który wzbogacił  krajobraz wsi pogórzańskiej o elementy przemysłowe, przyniósł rozwój cywilizacyjny, odgrywając w życiu wsi podkarpackiej dużą rolę.

W sektorze naftowym muzeum zwiedzono:

 • urządzenia do napowierzchniowego wyposażenia otworów ropnych i gazowych,
 • różne typy stalowych i drewnianych "kiwaków" do napędu pomp wgłębnych,
 • pompy z narzędziami  i sprzętem do wierceń i eksploatacji otworów ropnych i gazowych,
 • różne typy urządzeń wyciągowych do operacji technicznych w otworach ropnych.

()

18-04-2010 r.
Na terenie najstarszej kopalni ropy naftowej na świecie gdzie zlokalizowano Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce pod Krosnem uczestnicy zapoznanli się z  technikami, technologiami i konstrukcjami, które dały podwaliny rozwoju dla wielu branż przemysłu naftowego od geologii i poszukiwań, wiertnictwa i eksploatacji, przemysłu rafineryjnego do dystrybucji ropy i jej produktów.

Zwiedzono:

 • czynne otwory wiertnicze z lat 1890-tych,
 • sieć transmisji do napędu pomp wgłębnych,
 • stare systemy ropociągów i zbiorniki do magazynowania ropy,
 • wiertnice z masztami i wieżami do głębokiego wiercenia obrotowego,
 • wiertnice przewoźne z masztami do wiercenia udarowego średnich głębokości

()

Uczestnicy „Warsztatów”:

osiągnęli poziom 1253 m … wbiegając na Połoninę Wetlińską

()

()

Uczestnicy „Warsztatów”:

zdobyli certyfikaty (potwierdzone przez zespół specjalistów INiG w Krośnie pod kierunkiem Kol. Wojciecha Korpantego) wykazując się: celnością, tężyzną i niesamowitym sprytem.

Po trudach codziennego dnia relaksowali się na basenie i w saunie ORW „Bystre”.

informacje bieżące