GEOPETROL-2006 już za nami ....Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. inż.
Maria Ciechanowska,
Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu

W dniach 18-21.09.2006r., odbyła się w Zakopanem IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL-2006. Tematem przewodnim konferencji były „Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospodarki”, pod patronatem Ministra Gospodarki, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Organizatorem konferencji był Instytut Nafty i Gazu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przemysłu poszukiwawczo- wydobywczego i jego zaplecza naukowego z wielu krajów: Polski, Rosji, Ukrainy, Czech, Niemiec, Holandii oraz USA.
Równolegle prowadzone będą warsztaty naukowe dot. zagadnień związanych z geochemią naftową, sejsmiką, profilowaniami geofizyki wiertniczej, modelowaniem złóż, podziemnym magazynowaniem gazu oraz ochroną środowiska naturalnego w górnictwie nafty i gazu.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska – Dyrektor Instytutu Nafty i Gazu. W otwarciu konferencji uczestniczyli m.in. Konsul Rosji w Krakowie – Włodzimierz Cywiński oraz Konsul Ukrainy w Krakowie – Władysław Kaniewski. Podczas otwarcia konfe-rencji wygłoszono trzy referaty plenarne, przez przedstawicieli strony polskiej, rosyjskiej i ukraiń-skiej na temat pozyskiwania gazu ziemnego na bazie już odkrytych i udokumentowanych zasobów oraz perspektyw odkrycia nowych złóż w wyniku prowadzenia prac poszukiwawczych. Zaszczytne wyróżnienie – Medal im. Ignacego Łukasiewicza – wręczono prof. dr hab. inż. Józefowi Raczkowskiemu za zasługi dla polskiego przemysłu naftowego, przyznany z okazji 60-leci działalności STPNiG. Wręczono również nagrody II stopnia im. Ignacego Łukasiewicza, będące wynikiem Konkursu ogłoszonego przez Zarząd Główny SITPNiG za prace: „Zastosowanie metody wgłębnej separacji i iniekcji wody w eksploatacji złóż węglowodorów”, wykonanej przez 6 osobowy zespół INiG pod przewodnictwem dr inż. Teresy Steligi.Sesja plenarna

 

Podczas konferencji zaprezentowano 167 referatów: w czterech sekcjach, przeznaczonych na prezentację referatów oraz na towarzyszących im sesjach posterowych:

Sekcja Geologii i Geofizyki Poszukiwawczej,

Sekcja Geofizyki Wiertniczej,

Sekcja Wiertnictwa i Opróbowania Złóż Węglowodorowych,

Sekcja Zagospodarowania i Eksploatacji Złóż.

 Sesja posterowa

Tematyka referatów obejmowała zagadnienia dotyczące:

- znaczenia węglowodorowych nośników energii w zrównoważonym rozwoju gospodarki,

- nowoczesnych metod geofizycznych w odkrywaniu złóż węglowodorów,

- znaczenia geologicznych i wydobywalnych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego oraz możliwości dalszych odkryć,

- technologii dowiercania i udostępniania złóż węglowodorów,

- nowoczesnych metody budowy i eksploatacji podziemnych magazynów gazu,

- problemów ochrony środowiska w przemyśle naftowym wydobywczym i przetwórczym.

 

Konferencji towarzyszyły następujące warsztaty:

Warsztaty I:
Geochemia jako podstawowe narzędzia do modelowania basenów naftowych.
Prowadzący: prof. R.P. Philp – wykładowca Uniwersytetu w Oklahomie


Wykłady odbywały się w języku angielskim i obejmowały trzy kierunki geochemii:

Warsztaty II:
Modelowanie i symulacje złożowe - nowe metody i zastosowania
Prowadzący: dr Wiesław Szott – Instytut Nafty i Gazu


Tematyka obejmowała problematykę:

Warsztaty III:
Eksploatacja i optymalizacja Podziemnych Magazynów Gazu
Prowadzący: mgr inż. Bogdan Filar – Instytut Nafty i Gazu


W programie m.in.:

Warsztaty IV:
Prawo i praktyka w ochronie środowiska w górnictwie naftowym
Prowadząca: dr Katarzyna Steczko – Instytut Nafty i Gazu


Prezentacje obejmowały m.in. następującą problematykę:

W trzecim dniu konferencji (20 września 2006 r.) zorganizowany został panel dyskusyjny
pod kierownictwem dr hab. inż. Marii Ciechanowskiej nt. „Organizacja badań w ramach sieci naukowych i Centrum Zaawansowanych Technologii”
oraz „Anizotropia w sejsmice” pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Haliny Jędrzejowskiej- Tyczkowskiej.

Łącznie w konferencji wzięło udział około 380 osób zainteresowanych wymianą informacji i wykorzystaniem osiągnięć nauki w przemyśle naftowym. Tematyka referatów zgłoszonych do prezentacji podczas konferencji była odbiciem szerokiego spektrum problemów związanych z przenikaniem najnowszych technologii do złożonego procesu pozyskiwania węglowodorów. Wszystkie poruszane problemy, ich różnorodność i zakres były potwierdzeniem rangi i złożoności problematyki podjętej podczas konferencji.

Na sesji kończącej Konferencję wręczone zostały symboliczne ptaki dla:
- autorów najciekawszych referatów, wyróżnionych przez prowadzących sekcje tematyczne i warsztaty.
- autorów najlepszych posterów, wyróżnionych przez jury pod przewodnictwem Piotra Karnkowskiego,

Każdy uczestnik konferencji otrzymał specjalny numer prac, Prace INiG Nr 137 pt „Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospodarki” .Wystawa "Piekno ziemi"Zdjęcie,
które zdobyło najwyższą ocenę

 

W sponsorowaniu wydawnictwa uczestniczyło m.in. PGNiG S.A. Szczególną rolę odegrała wystawa pt. „Piękno Ziemi”, przygotowana przez organizatorów konferencji, na której w sposób spontaniczny swoje zdjęcia prezentowali uczestnicy konferencji. Autorzy najpiękniejszych zdjęć, wyłonieni przez jury konkursu, zostali nagrodzeni symbolicznymi ptakami.

 

Autorką zdjęcia, które zostało najwyżej ocenione jest prof. dr hab. inż. Urszula Woźnicka z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim naszym gościom za przybycie i uczestnictwo, a jako organizatorzy dziękujemy wszystkim osobom, firmom za okazaną nam pomoc, środki i współpracę przy organizacji konferencji.

Dziękujemy także sponsorom konferencji European Association of Geoscientists & Engineers EAGE, sponsorowi materiałów konferencyjnych Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie.

Organizatorzy