Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

Wydarzenia - Archiwalne

17 grudnia w siedzibie Instytutu w Krakowie odbyło się spotkanie opłatkowe Dyrekcji z kadrą kierowniczą jednostek INIG

Zapraszamy do fotoserwisu: Opłatek 2008


 


5 grudnia 2008, z okazji Górniczego Święta odbyło się spotkanie towarzyskie pracowników Instytutu Nafty i Gazu
Zapraszamy do fotoserwisu:
Barbórka 2008

 


 


W dniach 12-13.09.2008 w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie w przeprowadzono szkolenie w ramach cyklu szkoleń specjalistycznych: pt. "Wymagania techniczne dotyczące instalacji na paliwa gazowe - okresowe kontrole stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej".

zobacz: Informacje dodatkowe oraz harmonogram [PDF]


Pokojowa Nagroda Nobla dla IPCC,
podziękowanie dla dr Katarzyny Steczko
za wkład wniesiony w prace Zespołu ds. Zmian Klimatu

Przyznana za 2007 rok Pokojowa Nagroda Nobla trafiła do rąk byłego wiceprezydenta USA Al. Gore’a oraz Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, którego członkiem jest dr Katarzyna Steczko z Zakładu Ochrony Środowiska INiG.

Nagroda została przyznana za: wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działalności człowieka i za stworzenie podstaw dla środków, które są niezbędne do walki z takimi zmianami.

Pani Katarzyna Steczko jest jednym z ekspertów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). Jest doktorem chemii, w latach 1965-1979 pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, od roku 1980 adiunkt w Instytucie Nafty i Gazu, pracownik Zakładu Ochrony Środowiska. Zajmuje się problematyką zrównoważonego rozwoju w górnictwie naftowym i gazownictwie oraz zagadnieniami dotyczącymi jakości gazów ziemnych.

 

 


 


Koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie zaprasza pracowników INiG do udziału w konkursie fotograficznym „W KRĘGU INSTYTUTU”.

Szczegóły konkursu (regulamin + karta zgłoszenia) na stronie Koła Zakładowego SITPNiG


W dniach 6-8 maja 2008 w Rytrze, odbyła się zorganizowana przez Instytut Nafty i Gazu (Pion Technologii Nafty) wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA - ŚRODKI SMAROWE 2008
pt.
"Zagadnienia eksploatacji środków smarowych
w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji",
 

Więcej informacji: Sprawozdanie-Rytro-2008.pdf


W dniu 5 października 2007 r. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Instytutem Nafty
i Gazu została podpisana umowa
, na mocy, której Ministerstwo, jako Instytucja Pośrednicząca
w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, przekazało część kompetencji związanych z wdrażaniem działań:

• 10.1  Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego,
• 10.2  Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych
 i modernizacja istniejących sieci dystrybucji

na rzecz Instytutu Nafty i Gazu. W ramach samego Instytutu została wyodrębniona komórka, Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki (Centrum FEDE), która zajmuje się wdrażaniem powyższych działań.

Obecnie trwają przygotowania do podpisania pierwszych Pre-umów z podmiotami realizującymi projekty z Listy Projektów Kluczowych w ramach działania 10.1. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

Kolejną planowaną fazą będzie nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 10.2. Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji. Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest na II kwartał bieżącego roku, a rozpoczęcie ich przyjmowania 30 dni później.

Więcej informacji na temat wdrażanych przez nas funduszy można znaleźć na stronie internetowej Centrum FEDE: http://www.centrumfede.pl


W Instytucie Nafty i Gazu i w Instytucie Technologii Nafty działały Koła Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Decyzją członków obu Kół w dniu 19-02-2008 r. podjęto uchwały o utworzeniu jednego Koła Zakładowego SITPNiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie.


Instytut Nafty i Gazu informuje że:

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2007 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP nr 196 z dnia 24 października 2007 r., z dniem 1 stycznia 2008 roku, połączono Instytut Nafty i Gazu z Instytutem Technologii Nafty im. Profesora Stanisława Pilata. Połączenie obu jednostek nastąpiło przez włączenie Instytutu Technologii Nafty (ITN) do Instytutu Nafty i Gazu (INiG).

Z tej okazji, w dniu 17 stycznia 2008 roku w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, odbyło się uroczyste spotkanie integracyjne Pracowników obu Instytutów

(29-01-2008)

 

[2007]


 

 

Instytut Nafty i Gazu informuje, że
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział Zielona Góra zleciło Instytutowi Nafty i Gazu w Krakowie Oddział Krosno pracę pt.: „Badanie i ocena oferowanych pakietów środków chemicznych na KRNiGZ Dębno”.
 

Zapraszamy zainteresowane firmy - potencjalnych dostawców środków chemicznych do zgłaszania swych produktów.

Bliższe informacje w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie Oddział Krosno, ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno, tel. 013 4368941 w terminie do 16 listopada 2007 (osoby upoważnione do udzielania informacji: dr inż. Teresa Steliga i dr Andrzej Janocha).

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do przetargu na dostawę pakietów środków chemicznych do ochrony parafinowo-hydratowo-korozyjnej rurociągów na KRNiGZ Dębno w 2008 roku będzie pozytywny przebieg testów laboratoryjnych i kopalnianych przeprowadzonych przez nasz Instytut.

(18-10-2007)


Instytut Nafty i Gazu
podpisał umowę na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

5 października 2007 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej J. Piotrowski podpisał umowy pomiędzy MG a Instytutem Nafty i Gazu, Instytutem Paliw i Energii Odnawialnej oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na podstawie podpisanych umów MG przekazało trzem instytucjom wdrażanie wybranych działań w sektorze energetyki.
Instytucje, z którymi MG podpisało umowy, będą odpowiedzialne m.in. za wybór projektów, zawieranie umów z beneficjentami, monitorowanie i kontrolę realizacji projektów, przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o płatność oraz dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów.

W ramach priorytetu XI Bezpieczeństwo energetyczne Instytut Nafty i Gazu będzie realizował działania:
11.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego,
11.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji.

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 został przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 roku. Jego głównym celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Na realizację programu zostanie przeznaczonych ponad 36,3 mld euro.
Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,8 mld euro, w tym ze środków Funduszu Spójności – 21,5 mld euro (77 proc.) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6,3 mld euro (23 proc.).

(08-10-2007)

zobacz również: Informacja Ministerstwa Gospodarki


Instytut Nafty i Gazu informuje, że
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział Zielona Góra zleciło Instytutowi Nafty i Gazu w Krakowie Oddział Krosno pracę pt.: „Wykonanie analiz i badania doboru środków chemicznych pod kątem powstawania osadów i ochrony hydratowo-korozyjnej na KGZ Kościan-Brońsko”
.

Zapraszamy zainteresowane firmy - potencjalnych dostawców środków chemicznych do zgłaszania swych produktów.
Bliższe informacje w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie Oddział Krosno,
ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno, tel. 013 4368941 w terminie do 31 sierpnia 2007
(osoby upoważnione do udzielania informacji: dr inż. Teresa Steliga i dr Andrzej Janocha).
Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do przetargu na dostawę środków chemicznych do ochrony hydratowo-korozyjnej na KGZ Kościan-Brońsko w 2008 roku będzie pozytywny przebieg testów laboratoryjnych i kopalnianych przeprowadzonych przez nasz Instytut.

(24-07-2007)


W dniach 29 i 30 maja 2007 r., w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie,
odbyło się seminarium SIS Petrel Technology Days, na którym zaprezentowano możliwości wykorzystania specjalistycznego programu komputerowego „Petrel” firmy Schlumberger
w modelowaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Zorganizowane ono zostało, po raz pierwszy
w Polsce, wspólnie przez Schlumberger Informations Solution oraz Instytut Nafty i Gazu, jako jedno
z tego typu spotkań odbywających się kilka razy do roku w całej Europie.

Celem seminarium było, przede wszystkim, zaprezentowanie szerokiemu gronu pracowników polskiego przemysłu i naukowcom nowoczesnego oprogramowania komputerowego, jakim jest pakiet „Petrel”, łączącego w sobie narzędzia do rozwiązywania zagadnień począwszy od sejsmiki, poprzez geofizykę i geologię, a kończąc na inżynierii złożowej i modelowaniu na drodze „od sejsmiki do symulacji”. Program seminarium objął:
• Omówienie programu wraz z przedstawieniem nowości w wersji „2007”
• Modelowanie – możliwości modułu sejsmicznego i geologicznego
• Inżynieria złożowa – symulacje
• Modelowanie naturalnie zeszczelinowanych złóż
• Zarządzanie niepewnością w Petrelu
• Dalsze kierunki rozwoju pakietu Petrel

W seminarium uczestniczyło ok. 70 przedstawicieli instytucji naukowych i uczelni oraz przedsiębiorstw branży naftowej i gazowniczej, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” S.A., Fugro Jason UK Ltd., LGC.


XVIII posiedzenie Rady Naukowej INiG czwartej kadencji

W dniu 15 maja 2007 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej, przy ul. Lubicz 25A, odbyło się
XVIII posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nafty i Gazu.
Omówiono sprawy związane z wyborami do Rady Naukowej INiG na V kadencję 2007-2011, w tym: zatwierdzenie harmonogramu wyborów, i regulaminu wyborów do Rady Naukowej INiG oraz zaopiniowanie składu komisji wyborczej.
Została również przekazana informacja o wynikach działalności w 2006 r. spółki z o.o. – Polski Serwis Płynów Wiertniczych z siedzibą w Krośnie, a także przedstawiono stanowisko Instytutu w sprawie zbycia przez „Petrobaltic” udziałów w spółce.


W dniu 9 maja 2007 roku w Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie przy ulicy Lubicz 25A, odbyło się seminarium nt. „

Wykorzystanie technologii mikrobiologicznych
w przemyśle wydobycia magazynowania i przesyłu węglowodorów”
.

Podczas seminarium przedstawiono zastosowania technologii mikrobiologicznych w procesach:

• obróbki odwiertów ropnych - usuwanie osadów parafinowych,

• stymulacji mikrobiologicznych złoża w różnych warunkach złożowych i sposobach prowadzenia eksploatacji (emulsje, ciężkie ropy, odwierty pompowane itp.),

• oczyszczania zbiorników i ropociągów z osadów w tym ropociągu podmorskiego,

• likwidacji H2S w odwiertach ropnych i instalacjach napowierzchniowych,

• „łamania” polimerów w cieczach szczelinujących,

Zaprezentowano również potencjalne kierunki rozwoju technologii mikrobiologicznych.

Seminarium prowadził dr Scott Bailey z firmy Micro-Bac Int z USA oraz pracownicy Instytutu.


[2006]


W dniu 27 -29 września 2006 odbyły się XI Międzynarodowe Targi NAFTA i GAZ -2006r, podczas których zespół z Instytutu Nafty i Gazu pod kierownictwem doc dr. inż. Dariusza Dzirby wraz z firmą Biatel Info Automatyka Sp. z o.o., otrzymał prestiżową nagrodę GRAND PRIX Targów oraz nagrodę Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za "Automatyczny analizator THT w gazie ANAT-M. <więcej...>


W dniach 18-21 września 2006r., już po raz czwarty, odbyła się w Zakopanem Konferencja Naukowo-Techniczna GEOPETROL-2006, nt.: „Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważonego rozwoju gospodarki”. W spotkaniu tym, zorganizowanym przez Instytut Nafty i Gazu, uczestniczyło blisko 400 osób, w tym przedstawiciele przemysłu poszukiwawczo-wydobywczego i jego zaplecza naukowego z wielu krajów <więcej...>


Miło nam poinformować, że  dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską w programie operacyjnym: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) - Instytut Nafty i Gazu:

- został wyposażony w nowy aparat o nazwie Viscometer Model 1000, służący do badań charakterystyk reologicznych płynów szczelinujących, płynów wiertniczych oraz innych cieczy roboczych. Dzięki realizacji projektu możliwości badawcze Zakładu Stymulacji Wydobycia Węglowodorów rozszerzyły się o mobilne urządzenie pozwalające na wykonywanie badań zarówno w laboratorium jak i w warunkach terenowych.
<
więcej szczegółów ...>

- poszerzył swoją ofertę o stanowisko do oznaczania temperatury płynięcia próbek naftowych w Zakładzie Technologii Eksploatacji Płynów Złożowych. W związku z tym rozszerzyła się nasza oferta badań o badania temperatury płynięcia próbek naftowych i pomiary lepkości płynów złożowych.
<
więcej szczegółów ...>

- realizuje w programie operacyjnym SPO WKP projekt pt.: „Rozpoznanie systemu naftowego jednostki śląskiej i dukielskiej (w rejonie Jasło Krosno-Sanok) ze szczególnym uwzględnieniem fałdów Bóbrki i Iwonicza”. Projekt ten realizowany jest w ramach Konsorcjum CZT. Partnerami realizującymi projekt są PGNiG S.A – Departament Poszukiwań Złóż oraz Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. <więcej szczegółów ...>


Konkurs na funkcję Dyrektora INiG.

Zgodnie z §4 ust.5 Postanowienia Nr 24/DNP/06 Ministra Gospodarki, z dnia 28 lipca 2006r., informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2006r. ukazało się w "Rzeczpospolitej" (żółte strony) ogłoszenie Ministra Gospodarki w sprawie ogłoszenia konkursu na funkcję Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, określające wymagania warunkujące dopuszczenie kandydatów do udziału w konkursie.

(tekst ogłoszenia: format PDF, DOC)


6-8 kwietnia 2006r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt.” NOWOCZESNE I BEZPIECZNE SYSTEMY KOMINOWE
I WENTYLACYJNE W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM”
.

Konferencja była zorganizowana przez: Instytut Nafty i Gazu przy współudziale Zarządu Głównego Korporacji Kominiarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Kominy Polskie, pod patronatem: Ministerstwa Transportu i Budownictwa, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Marka Naglewskiego, Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej-Waldemara Pawlaka.

W konferencji uczestniczyło 140 przedstawicieli nauki oraz producentów systemów wentylacyjnych i kominowych.. Podczas konferencji wygłoszono 13 referatów, których tematyka koncentrowała się na zagadnieniach projektowania i użytkowania nowoczesnych i bezpiecznych systemów kominowych i wentylacyjnych, wymaganiach prawnych związanych z tym tematem. Uczestnicy konferencji zobowiązali się do przedstawienia całościowego projektu poprawy bezpieczeństwa systemów kominowo-wentylacyjnych w mieszkalnictwie, obejmującego zmiany w Prawie Budowlanym


Miło nam poinformować Państwa,

iż dwa wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków SPO-WKP, złożone przez INSTYTUT NAFTY I GAZU w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Surowców i Paliw Węglowodorowych oraz Energii Odnawialnych, zostały zakwalifikowane do realizacji w I rundzie aplikacyjnej do działania 1.4. poddziałanie 1.4.3.

Są to projekty :

 • „Zakup reometru dla potrzeb projektowania zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów”
  realizowany w Zakładzie Stymulacji Wydobycia Węglowodorów

 • „Utworzenie stanowiska do badań płynięcia próbek ropy naftowej"
  realizowany w Zakładzie Technologii Eksploatacji Płynów Złożowych

W drugiej rundzie aplikacyjnej Konkursu w ramach SPO-WKP działanie 1.4. poddziałanie 1.4.2, pozytywną ocenę uzyskały wnioski:

 • Modernizacja stanowiska do badań rur i kształtek z tworzyw sztucznych
  realizowany w Zakładzie Przesyłania i Dystrybucji Gazu

 • Laboratorium badawcze instalacji i armatury gazów medycznych jednostki notyfikowanej
  realizowany w Zakładzie Technik Instalacyjnych

Wysokość dofinansowania projektów przez Unię Europejską wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Nadrzędnym celem realizacji projektów jest poprawa warunków wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw z branży naftowej i gazowej poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności i transfer nowoczesnej technologii.


Monografia „Nafta i Gaz Podkarpacia – Zarys historii”
Pragniemy poinformować o ukazaniu się nowej pozycji książkowej - monografii „Nafta i Gaz Podkarpacia – Zarys historii”, którą powinny być zainteresowane biblioteki, uczelnie techniczne, przedsiębiorstwa branży naftowo-gazowej oraz osoby interesujące się historią przemysłu naftowego i Podkarpacia. Książka, w twardej oprawie, liczy 572 strony i 175 ilustracji na kredowym papierze. Wydana została wspólnym nakładem Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz przedsiębiorstwa „Ukrnafta” z Kijowa.
<więcej szczegółów i zamówienia...>

 

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl