Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy - Strona archiwalna   | przejdź do: »  www.inig.pl

MONITORING Paliw i Olejów

 

Monitoring Paliw i Olejów
Paliwa ciekłe i LPG - OFERTA

 

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie to najstarszy z polskich instytutów badawczych branży naftowej. Stojąca na wysokim poziomie, stale uzupełniana infrastruktura badawcza, w tym hamownia silnikowa z nowoczesna aparaturą badawczą i stanowiskami do badań paliw oraz doświadczony personel o wysokich kwalifikacjach, pozwala Instytutowi na utrzymywanie pozycji jednego z liderów w dziedzinie szeroko pojętych badań paliw silnikowych.

Badania paliw prowadzone są w Instytucie nie w jednej, jak standardowo, ale w pięciu kategoriach problemowych:

 • Badania analityczne - mające na celu określenie zgodności paliwa ze specyfikacją.
 • Badania technologiczne - mające na celu opracowanie nowych i doskonalenie istniejących rodzajów
  i gatunków paliw na polskim rynku.
 • Badania użytkowe - mające na celu ocenę właściwości użytkowych paliw na silnikowych stanowiskach badawczych oraz w badaniach eksploatacyjnych, samochodach jak również badania mikrobiologiczne paliw.
 • Badania eksperckie - dotyczące wykrywania fałszowania paliw i obrotu paliwami pochodzącymi z „szarej strefy”.
 • Badania rzeczoznawcze – dotyczące orzekania o wpływie paliwa nieodpowiedniej jakości na silnik pojazdu
  i układ zasilania paliwem.

W zakresie zgodności paliw ze specyfikacjami, Instytut bada - wyłącznie metodami akredytowanymi, wskazanymi w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Gospodarki, następujące produkty:

 • benzyny silnikowe,
 • oleje napędowe,
 • LPG,
 • biopaliwa,
 • benzyny lotnicze,
 • paliwa lotnicze,
 • paliwa do lokomotyw,
 • paliwa do wózków widłowych
 • paliwa do silników urządzeń stacjonarnych,
 • paliwa do maszyn rolniczych,
 • paliwa do statków żeglugi śródlądowej,
 • paliwa wyścigowe,
 • i inne specjalistyczne paliwa.

KONTROLOWANIE I MONITOROWANIE JAKOŚCI PALIW NA STACJACH PALIWOWYCH

 

W trosce o jakość paliw naszych Klientów, Instytut Nafty i Gazu wyróżnia pięć kluczowych obszarów działania:

 1. Pobór prób paliw.
 2. Specjalistyczny transport pobranych prób.
 3. Badania analityczne paliw.
 4. Raportowanie wyników badań.
 5. Przechowywanie pobranych prób i kontrprób paliw.

Dodatkowo INiG oferuje następujące usługi:

 1. Serwis doradczy w zakresie badania i jakości paliw płynnych.
 2. Szkolenia pracowników Klienta w zakresie wiedzy o paliwach.
 3. Oznakowanie kontrolowanych stacji paliw w porozumieniu z Klientem.

Pobór prób paliw.
Zespół pracowników z uprawnieniami do poboru prób (również mikrobiologicznych) liczy sześć osób. Oprócz poboru standardowych prób ze zbiorników w bazach paliwowych i dystrybutorów na stacjach paliw, które wykonują również inne laboratoria, Instytut specjalizuje się w poborze tzw. trudnych prób paliw:

 • prób ze zbiorników pojazdów,
 • prób z nielegalnych przetwórni paliw,
 • śladów świadczących o sprzedaży fałszowanego paliwa na stacjach paliw,
 • śladów substancji ropopochodnych na pogorzeliskach lub po wybuchu.

Nasi specjaliści podlegają systematycznemu szkoleniu, a ich wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne są okresowo weryfikowane.

 

Próby paliw ciekłych w ramach monitoringu pobiera się do jednorazowych, atestowanych metalowych pojemników, zgodnie z dyrektywą UE 96/49/EC (pojemniki spełniają standardy ADR 94/55/EC i RID 96/49/CE). Pojemniki są plombowane, a z czynności poboru sporządza się protokół, który wraz z pobraną próbką jest przekazywany do laboratorium. Instytut pobiera do badań próbę oraz kontrpróbę, którą zachowuje do czasu uzyskania wyników badań próby.

 

W systemie monitorowania jakości paliw pobór prób wykonywany jest zgodnie z następującymi procedurami:

  • LPG wg PN-EN ISO 4257,
  • benzyna i olej napędowy z dystrybutorów wg PN-EN 14275,
  • benzyna i olej napędowy ze zbiorników i cystern wg PN-EN ISO 3170.

Specjalistyczny transport pobranych prób.
Instytut dysponuje flotą pięciu samochodów przystosowanych do przewożenia pobranych próbek paliw. Samochody wyposażone są w chłodziarki na pobrane próbki. Jako jedyne laboratorium w Polsce, INIG gwarantuje najwyższą jakość usług swoim klientom w tym zakresie, stosując w chłodziarkach system regulacji i ciągłej rejestracji temperatury, w której przewożone są próbki. System ten umożliwia przewożenie prób benzyn i olejów napędowych w dwu różnych temperaturach, co przeciwdziała zmianie właściwości fizykochemicznych przewożonych paliw. Samochody są również przystosowane do przewozu stalowych próbników ciśnieniowych do LPG.

 

Monitoring jakości paliw na stacjach paliwowych jest prowadzony przez Instytut Nafty i Gazu zgodnie z najwyższymi standardami unijnymi oraz w oparciu o krajowe akty prawne.

 • DYREKTYWA 2003/17/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 3 marca 2003 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 98/70/WE
  z 13 października 1998 r. w sprawie jakości benzyny i paliw do silników Diesla zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r.
  w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r.
  w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r.
  w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (LPG)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r.
  w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r.
  w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r.
  w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r.
  w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r.
  w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG)
Badania analityczne paliw wykonuje się w:

Zakładzie Analiz Naftowych (TA),
obejmującym trzy akredytowane laboratoria
(certyfikat akredytacji nr 142):

 • Laboratorium Rop i Analiz Standardowych (TA2),
 • Laboratorium Analiz Instrumentalnych (TA3),
 • Biuro Kontroli (TA/K),

Zakładzie Oceny Właściwości Eksploatacyjnych (TE),
obejmującym dwa akredytowane laboratoria
(certyfikat akredytacji nr AB 170):

 • Laboratorium Badań Właściwości Użytkowych (TE1),
 • Laboratorium Badań Silnikowych i Tribologicznych (TE2),
 • Laboratorium Badań Eksploatacyjnych (TE3) (nieakredytowane),

Zakładzie Paliw i Procesów Katalitycznych (TP)
(badania mikrobiologiczne paliw - nieakredytowane).

 

 

Instytut przeprowadza kontrole pełne lub skrócone (tj. obejmujące kluczowe parametry jakościowe paliw), w częstotliwości i zakresie uzgodnionym z Klientem. Badania są wykonywane z zastosowaniem nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej a Instytut posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wszystkie metody badań benzyn, olejów napędowych i LPG, wymienione w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Ocena zgodności paliw ze specyfikacją jest wykonywana zgodnie z zasadami ujętymi w normie PN-EN ISO 4259 pkt. 9.3 (dla odbiorcy).

 

Raportowanie wyników badań.
Instytut przekazuje wyniki badań w sposób uzgodniony w Klientem.

 

Przechowywanie pobranych prób i kontrprób paliw.
Instytut Nafty i Gazu dysponuje nowoczesnymi specjalistycznymi magazynami prób paliw, wykonanymi w zabezpieczeniu przeciwwybuchowym, wyposażonymi w chłodziarki i zamrażarki do przechowywania pobranych prób. Próbę oraz kontrpróbę przechowuje się do czasu uzyskania wyników badań próby, i jeżeli próba okaże się niezgodna z obowiązującymi normami Klient może odebrać kontrpróbę i przeprowadzić jej badanie we własnym zakresie. Maksymalny okres przechowywania prób i kontrprób wynosi 3 miesiące, po tym okresie ulegają one utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wykonywanie usług doradczych w zakresie badania i jakości paliw płynnych.
Oprócz usługi monitorowania jakości paliw, Instytut Nafty i Gazu świadczy również najwyższej jakości specjalistyczne usługi doradcze, mające na celu rozwiązywanie wszelkich problemów występujących w łańcuchu logistycznym paliw (w tym mikrobiologicznych).

 

Szkolenia pracowników Klienta w zakresie wiedzy o paliwach.
Na życzenie Klienta INiG prowadzi szkolenia z zakresu wiedzy o paliwach, statystyki i metod badań wg potrzeb. Szkolenia są prowadzone w Instytucie przez uznanych specjalistów Instytutu.

 

 

 

 

 

ARCHIWUM | Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy | ARCHIWUM
przejdź do aktualnego serwisu: » www.inig.pl